всс

Указаха на председателя на РС – Бяла Слатина да отстрани недостатъците в предложението за дисциплинарка

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди и даде указания на административния ръководител на Районен съд – Бяла Слатина, да отстрани недостатъците в направеното предложение за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Ивайло Йорданов – съдия в Районен съд – Бяла Слатина.

Колегията указа, че в едноседмичен срок от получаване на съобщението, следва да бъдат отстрани недостатъците в направеното предложение, като се посочат делата, по които се твърди, че са допуснати дисциплинарни нарушения от страна на съдия Ивайло Йорданов, номера на делото, година на образуване, в какво се изразява допуснатото просрочие, какъв е срокът на забавата/непроизнасяне в срок със съответен съдебен акт и/или администриране на делото, да се уточни датата, на която е установена забавата по всяко едно дело, с оглед преценка на 6-месечния срок по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ, както и да се предостави информация относно ползвания от съдия Йорданов отпуск през периода от датата, на която съответното процесуално действие е станало дължимо до датата на подаване на предложението за образуване на дисциплинарно производство, с оглед преценката по чл. 310, ал. 5, т. 1 от ЗСВ.

Административният ръководител на Районен съд – Бяла Слатина е уведомен, че при неизпълнение в срок на дадените указания, производството ще бъде прекратено.