насилие

Правителството прие национална програма за превенция и защита от домашно насилие

Правителството прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2022 г. В документа са включени предложения  от министерства и неправителствени организации, работещи в сферата по превенция и защита от домашно насилие.

Набелязани са дейностите, които следва да бъдат реализирани през настоящата година, отговорните органи, източниците на финансиране, сроковете за изпълнение, както и очакваните резултати. Предложени са законодателни, институционални и организационни мерки. В документа са залегнали и дейности за превенция, за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, работа с извършителите, както и мерки за контрол и оценка.

Приемането на решението не води до въздействие върху държавния бюджет.

Съгласно Закона за защита от домашното насилие, средствата за финансиране на изпълнението на задълженията по приеманата всяка година национална програма се определят ежегодно със Закона за държавния бюджет на България за съответната година по бюджетите на министерствата, определени в програмата.