Парламент Иван Гешев

Прокурори от 12 европейски държави се обявиха за запазване на специализираното правосъдие в България

Постоянната конференция на прокурорите, работещи срещу организираната престъпност, корупцията и тероризма, изразиха в нарочна декларация дълбоката си загриженост от закриването на специализираното правосъдие в България.

Прекратяването на работата на Специализираната прокуратура в страната противоречи на препоръките на Европейския съюз, на принципите, насърчавани от Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и възгледите на професионалните прокурорски асоциации, се казва в единното становище на участниците в прокурорската мрежа. Декларацията обобщава заключенията от проведената на 28.04.2022 г. Осма среща на Постоянната конференция на прокурорите с участието на представители от Италия, Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Черна гора, Гърция, Унгария, Италия, Северна Македония, Румъния, Словения и Сърбия.

Срещата бе организирана със съдействието на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), с чиято подкрепа се осъществява съвместната дейност на прокуратурите от страните участнички в прокурорската мрежа. Заключенията от форума са публикувани на електронната страница на Секретариата на Постоянната конференция.

Позовавайки се на общия професионален опит, членовете на Постоянната конференция заявяват в документа, че подобно решение ще окаже отрицателно въздействие върху резултатите от борбата с организираната престъпност в България, върху работата на прокуратурите, участващи в мрежата и върху международното правно сътрудничество като цяло. Те изразяват и общата си позиция за необходимостта от специализация на прокурорите в борбата с организираната престъпност с цел да се предприемат адекватни действия срещу нововъзникващите й форми, да се повиши ефективността в работата, да се подобрят резултатите от международното сътрудничество, да се отговори адекватно на предизвикателствата, които съвременното общество поставя пред прокурорската функция.

Специализацията в противодействието на организираната престъпност е общ елемент в много страни, където в продължение на много години продължава да господства съзнанието, че само по този начин е възможно да се осигури ефективна борба срещу организираната престъпност и тероризма, са единодушни участниците в Осмата среща на прокурорската мрежа.

В заключение Постоянната конференция „заявява подкрепата си за дейността на Специализираната прокуратура на България и запазване на специализираните съдебни органи за борба с организираната престъпност“.

Декларацията на Постоянната конференция на прокурорите от 12 държави ще бъде изпратена на европейските институции и Конституционния съд на Република България.