Висш съдебен съвет

Пленумът на ВСС изрази становище по конституционно дело № 6/2022 г.

Пленумът на Висшия съдебен съвет изрази становище по конституционно делf № 6/2022 г., образувано по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 109 от 21.12.2021 г.) (ПОДНС).

Пленумът на ВСС изрази становище, че разпоредбите на чл. 25, на чл. 86, ал. 1 в частта „включително и за изпълнението на препоръките на Народното събрание при обсъждането на преходния доклад“, и на чл. 86, ал. 5, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн. ДВ, бр. 109 от 21.12.2022 г.) противоречат на чл. 8, чл. 84, т. 16 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията на Република България. Становището ще бъде изпратено на Конституционния съд на Република България.

Оспорените разпоредби на ПОДНС са с идентично съдържание с оспорените разпоредби от ПОДНС (обн. бр. 65 от 06.08.2021 г.) по конституционно дело № 19/2021 г., по които вече има изразено становище от ВСС.