Висш съдебен съвет

Двама прокурори са предложени за изборни членове на ВСС

Висшият съдебен съвет публикува предложенията, с които се издигат кандидатурите на  Станислав Стойков – прокурор в СГП и Европейски делегиран прокурор към Европейската прокуратура, и на Димитринка Шкодрова-Георгиева – зам.-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ямбол за изборни членове на  ВСС.

Станислав Стойков има над 17 години юридически стаж, изцяло в Прокуратурата на Република България. В предложението е посочено, че той „се е доказал като професионалист в работата си“, има „богат международен опит, включително в Европейски органи и институции“, а професионалните му интереси надхвърлят „чисто прокурорската работа и достигат области като законодателство (на ниво актове на ЕС) и междуинституционални отношения“.

Изразена е увереност, че кандидатът ще допринесе за изграждане на нова визия за дейността на съдебната власт, за подобряване качеството на работа на магистратите и за изграждане на изцяло нов и модерен имидж на съдебната система. Посочено, че прокурор Стойков се ползва с доверие и уважение, както и че ще отстоява независимостта на прокурорите и ще бъде носител на нови идеи, които да върнат общественото доверие в прокуратурата, на желаното ниво.

Целият юридически и трудов стаж на прокурор Димитринка Шкодрова-Георгиева е в съдебната система. Тя е била младши прокурор, заместник-районен прокурор и районен прокурор на Районна прокуратура – Ямбол, прокурор в Окръжна прокуратура – Ямбол, като към настоящия момент е заместник-окръжен прокурор.

В предложението е посочено, че прокурор Георгиева е компетентен  и квалифициран магистрат „с много добри познания в областта на нормативната уредба на Република България и правото на Европейския съюз, с отлична обща и правна култура“. Тя се ръководи единствено от вътрешното си убеждение и закона, и „не се поддава на натиск, заплахи, преки или косвени влияния от представители на която и да е друга власт“.

Предложителите я определят като открита за изслушване и възприемане на нови или различни аргументи и гледни точки, способна за работа в екип и мотивирана да усъвършенства професионалните си качества. Изтъкнато е, че прокурор Георгиева се ползва с доверие и авторитет сред своите колеги и юридическата общност в града, както и че със своята репутация допринася за запазването и повишаването на доверието в прокуратурата.