Висш съдебен съвет

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши на основание Закона за съдебната власт на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура Иванка Трифонова, Искра Колева, Албена Вутова, Снежана Стефанова – Торбова и Любка Кръстева – обвинители в Апелативна прокуратура – София; Зорница Таскова, Илиян Рангелов и Клементина Паличева – обвинители в Софийска градска прокуратура; Пламен Марков, Бисер Кирилов и Тихомир Стоев – обвинители в Апелативна специализирана прокуратура, както и Генка Брезашка-Вучкова – прокурор във Военно-окръжна прокуратура – София, считано от датата на встъпване в длъжност.

Поради попълване на местата се прекратява гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура.

Решенията подлежат на обжалване в 7-дневен срок от обявяването им пред Върховния административен съд.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Надя Митева – обвинител в Районна прокуратура – Бургас; на Диана Петрова – Йорданова – от Районна прокуратура – Русе и на Даниел Илиев – от Районна прокуратура – Добрич, с комплексна оценка „Много добра”, като тримата прокурори придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично е атестирана Ирина Илиева от Софийска районна прокуратура, с комплексна оценка от атестирането „Добра".

Колегията повиши в ранг „прокурор в АП“ Иван Иванов – прокурор в Софийска районна прокуратура, а Мирослав Овчаров – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново и Галина Антова – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Перник са повишени в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбата на Любка Кабзималска – инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, за възстановяване на длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура.

Колегията посочи, че не са налице необходимите предпоставки за уважаване молбата, от една страна, с измененията на ЗСВ: към момента на произнасяне е отпаднало основанието за възстановяването ѝ на длъжност с една степен по-висока на заеманата от нея преди избора, в конкретния случай тя е заемала длъжност в Софийска районна прокуратура, а искането в молбата е за възстановяване в Софийска градска прокуратура.

От друга страна, въпреки изтичането на мандата на Любка Кабзималска като инспектор, тя продължава да изпълнява тази длъжност, тъй като липсват данни да е инициирала производство по прекратяване на функциите ѝ, а именно – подадена оставка пред Народното събрание