Не знам - не чух - не видях - корупция

Нов антикорупционен закон вдига административната тежест за бизнеса

Работодателите в частния бизнес с повече от 50 служители ще бъдат задължени да създадат обособено звено в структурата си или да определят човек, който да приема и регистрира сигнали за закононарушения. Същото правило ще важи и за всички работодатели в публичния сектор с изключение на общините с по-малко от 10 000 жители. Това предвижда Проектозаконът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, който е публикуван за обществено обсъждане.

Целта е да се транспонирана европейска директива от 23 октомври 2019, която урежда условията, редът и мерките за защита на лицата в публичния и частния сектор, които подават сигнали. "Чрез подаването на сигнали за нарушения тези лица играят ключова роля за разкриването и предотвратяването им. Въпреки това често пъти те се въздържат да подадат сигнал поради страх от ответни действия. В този контекст значението на предоставянето на ефективна защита се признава все по-често както на равнището на ЕС, така и на международното равнище", пише в мотивите към законопроекта.

Вътрешното звено, което работодателите ще бъдат длъжни да създадат, трябва дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за провеждане на проверка по сигнала за нарушения. Те ще могат да се подават писмено или устно и да бъдат анонимни. Освен това задължените субекти по новия закон са длъжни да предоставят ясна и лесно достъпна информация относно възможностите и реда за подаване на сигнали. Тези дейности по приемане и регистриране на сигнали ще могат да бъдат изпълнявани както от служител на същия работодател, така и от друга фирма, която е наета за целта.

Проверката по сигнала трябва да бъде извършена в 3-месечен срок. Прекратяването ѝ става с писмено становище, за което се уведомява сигнализиращото лице и засегнатият човек срещу когото е проверката. В случаите, когато сигналът е подаден срещу работодателя, администраторът изпраща в 7-дневен срок становището до КПКОНПИ.

Забранява се всяка форма на ответни действия с цел отмъщение спрямо лицата, които подават сигнали за нарушения. Те не могат да бъдат временно отстранявани, уволнявани или да им се прекратява на правоотношението, по което полагат наемен труд. Не могат да бъдат понижавани в длъжност или да им се забавя на повишението, да се изменя мястото или характера на работата им, продължителността на работното време и размерът на трудовото възнаграждение.

Който не изпълни задълженията по новия закон да създаде вътрешен ред по прием на сигнали за нарушения, ще се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лева. Ако става дума за юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лева. За повторно нарушение наказанието е глоба от 5000 до 10 000 лв. или имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лева.

Глоба от 400 до 4000 лева ще има и за хората, които препятстват подаването на сигнал или умишлено забавят тяхната проверка. Лицата, които предприемат действие с цел отмъщение срещу подателя на сигнала или инициира производство само с намерение да се увреди другата страна, ще бъдат наказвани е с глоба в размер от 2000 до 8000 лева

КПКОНПИ ще действа като централен орган за външно подаване на сигнали. Предвижда се тя да изгради външен канал за подаване на сигнали чрез определяне на служители, които да извършват проверка по тях и да предлагат предприемане на конкретни мерки, ако е необходимо, или да сезират друг компетентен орган. Решенията на Комисията по направените проверки ще подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.