Висш съдебен съвет

Избраха Орлин Куздов за зам.–окръжен прокурор на Шумен.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от ЗСВ, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Шумен, в който участва атестираният кандидат Орлин Куздов – заместник на административния ръководител – заместник–окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен. Единодушно, с 9 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Орлин Куздов има над 25 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 1997 г. като следовател в Окръжен следствен отдел Шумен. През 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура – Велики Преслав, а през 2010 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, където през 2017 г. е назначен за заместник на административния ръководител, която длъжност изпълнява и към момента.

Пред членовете на Прокурорската колегия на ВСС, Орлин Куздов, заяви че е мотивиран да участва в процедурата с желанието да продължи кариерното си израстване, с натрупания професионален, управленски и административен опит. Основните му принципи ще бъдат законност, повишаване качеството на работа, усъвършенстване на добрите практики, междуинституционално сътрудничество, прозрачност, осигуряване на добра среда за работа и микроклимат в колектива, уважение и зачитане на човешкото достойнство. За реалното управление на Окръжна прокуратура – Шумен, сподели, че следва да бъде осъществявано на базата на приемственост и надграждане.

Евгени Иванов и Огнян Дяманов – членове на ВСС, поискаха мнението на кандидата относно работната атмосфера в Окръжна прокуратура – Шумен, каква е комуникацията с Районна прокуратура – Шумен и с ОД на МВР Шумен. Обсъдени бяха и кадровите проблеми на Районна прокуратура – Шумен.

Кандидатурата на Орлин Куздов бе подкрепена от главния прокурор на Република България – Иван Гешев и двамата членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет – Евгени Иванов и Огнян Дамянов, които се аргументираха с добре организираната структура на Окръжна прокуратура – Шумен, ползването на кандидата с уважението на своите колеги, притежавания от него административен опит, добре структурираната концепция за стратегическо управление, която показва познаване работата на органа, на прокурорите и на следователите в района. Познаване на проблемите на органа и наличието на визия за тяхното решаване.