Висш съдебен съвет

Единната информационна система на съдилищата е много сигурна

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие доклад от „Диджитал Нейчър България“ ЕООД с констатации и препоръки от извършения „Независим одит на Единната информационна система на съдилищата“. Проверявани са използваните информационни активи, обслужващи ЕИСС и тяхната информационна сигурност, съответствието на системата с Техническата спецификация на ВСС и общоприетите изисквания за качество на една информационна система.

В закрито заседание представители на изпълнителя подробно представиха извършените дейности и резултатите от одита, като уточниха, че са проведени три вида тестове на ЕИСС, с цел проверка на сигурността, ефективността на системата и наличните конфигурации, посредством различни методи. Посочено бе, че всички опити за компрометиране, манипулиране и анонимно влизане в системата са неуспешни. Пояснено бе, че се регистрира и записва както всяко влизане, така и всеки опит за достъп до системата. Експертите извършили одита обобщиха, че информационни системи с подобна защита са рядкост и такива мерки за сигурност предприемат военните институти по света. Споделено бе, че много малко са държавните институции, разполагащи с подобни системи, както и че в ЕИСС са приложени най-добрите възможни стандарти и практики, гарантиращи най-високо подсигуряване на всяко ниво.

Пленумът на ВСС прие решение направените препоръки да бъдат изпратени на „Информационно обслужване“ АД за реализация в ЕИСС в 30-дневен срок от получаване на уведомлението. Пленумът на ВСС следва да бъде информиран в 7-дневен срок от изпълнението им, след което ще бъде извършен повторен одит на ЕИСС.

Одитът е в изпълнение на решение на ПВСС от 25.11.2021 г., като за изпълнител е избрано дружеството „Диджитал Нейчър България“ ЕООД. Окончателният доклад е представен на 11 април тази година.