съд търново

С успехи се похвали и Апелативна прокуратура – Велико Търново

На годишното отчетно събрание Апелативна прокуратура–Велико Търново, ръководено от апелативния прокурор Таня Недкова,бяха изнесени статистически данни и анализ за работата на прокурорите във всички етапи на наказателния процес, административната и контролно-ревизионна дейност и на обема на прокурорската дейност в апелативния район,  който включва районните и окръжните прокуратури във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.

На събранието присъстваха и  Десислава Пиронева – зам.- главния прокурор при ВАП; Корнелия Колева – зам.-председател на Апелативен съд–Велико Търново, прокурори от Апелативна прокуратура-Велико Търново и административните ръководителите на окръжните прокуратури във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.

През 2021 г. прокурорите от района на Апелативна прокуратура–Велико Търново отчитат увеличаване на броя на новообразуваните преписки, наблюдаваните бързи производства, внесените в съда прокурорски актове, броя на предадени на съд и на осъдените и санкционирани лица. Ускорена е срочността на разследването, като са отчетени повече дела, приключени в срок до 8 месеца. 10 543 броя са регистрираните престъпления за 2021 г. в апелативния район, като средният процент на разкриваемост е 55,2%.Наблюдаваните  преписки по следствения надзор са 31 944 броя, като 94,2 % от тях са решени.Броят на наблюдаваните досъдебни производства е 24 694 броя. Наблюдавани са 2302 бързи производства, като от тях най-много са в ОП-Плевен – 796 броя и в ОП-Велико Търново – 586 броя.

През 2021 г. прокурорите от апелативния район са внесли в съдилищата 4357 броя прокурорски актове (ОП-Плевен – 1453 броя, ОП-Русе – 873 броя, ОП-Велико Търново – 839 броя,  ОП-Ловеч – 733 броя и ОП-Габрово – 459 броя). На съд са предадени 4660 лица. Най-много внесени в съда прокурорски актове са за престъпления по глава XI от НК – общоопасни престъпления (54,17%), следвани от престъпления по глава V от НК – престъпления против собствеността (16,73 %) и по глава VI от НК – престъпления против стопанството (7,64%).

Постановените съдебните решения по внесените прокурорски актове са 2778 броя, а осъдените и санкционираните лица са  4942. Оправданите лица с влезли в сила оправдателни присъди и решения са само 1,95 % от осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт.

Прокурорите от Великотърновската апелативна прокуратура отчетоха най-висока среднодневна индивидуална натовареност измежду всички апелативни прокуратури в страната.

В заключение заместник-председателят на Великотърновския апелативен съд Корнелия Колева изтъкна трайните колегиални отношения между магистратите от съда и прокуратуратурите в района, поздрави ги за резултатите и изрази очаквания за още по-качествена работа от страна на окръжните прокуратури. Заместник-главният прокурор Десислава Пиронева изрази удовлетворението на ръководството на Прокуратурата на Република България от работата на прокурорите и съдебните служители от района на Апелативна прокуратура-Велико Търново и им пожела да запазят добрите си резултати и през 2022 г.