Парламент Иван Гешев

Гешев отчете дейността на прокуратурата през 2019-2021 г.

Увеличаване на внесените в съда прокурорски актове и на наблюдаваните и решени досъдебни производства през 2021 г. в сравнение с предходните две години показват данните за дейността на Прокуратурата на Република България (ПРБ) за периода 2019-2021 г. През миналата година в сравнение с 2020 г. се е увеличил и броят на предадените на съд лица.  

Това са част от тенденциите, очертани в анализ за работата на ПРБ за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., представен днес в Националния институт на правосъдието. Събитието бе открито от главния прокурор Иван Гешев. Присъстваха представители на дипломатически мисии, на неправителствени и съсловни организации, на академичната общност и магистратурата, ръководители на апелативните прокуратури в страната и др.

Главният прокурор Иван Гешев подчерта, че представянето на данните за работата на прокуратурата е от съществено значение с оглед на това, че в последно време истината сериозно девалвира. „Истината има огромно значение за върховенството на закона, правата на човека, европейските ценности. Ние ще ви кажем нашата истина с факти, ще дадем и статистика“, каза главният прокурор и подчерта, че е необходимо по-засилено сътрудничество с европейските институции.

Резултатите от дейността на Прокуратурата на Република България за периода 2019-2021 г. бяха  представени от заместник главния прокурор Красимира Филипова. Общият брой на преписките, наблюдавани от прокурорите в апелативните, окръжните и районните прокуратури в страната, и през трите години е висок и надхвърля 230 000 годишно. Запазена е положителната тенденция на трайно висок дял на решените преписки спрямо наблюдаваните – 95,4% през 2021 г., при 95,8% през 2020 г. и 95,7% през 2019 г.

През 2021 г. е налице ръст на броя на наблюдаваните досъдебни производства, като увеличението спрямо предходната година е с 12,1%, а спрямо 2019 г. – с 4,3%. Решените досъдебни производства през 2021 г. са с 18,5% повече спрямо 2020 г. и с 6,5% повече спрямо 2019 г.

През 2021 г. внесените прокурорските актове в съда са 29 316 (срещу 31 764 лица). Те са повече в сравнение с предните две години, когато актовете са били съответно 28 118 (за 2020 г.) и 29 149 (за 2019 г). На съд през 2021 г.  са предадени с 2,9% повече лица спрямо 2020 г. и с 0,7% по-малко спрямо 2019 г.

Статистическите данни показват, че с влязъл в сила съдебен акт през 2021 г. са осъдени и санкционирани 29 595 лица, а 665 лица са оправдани. През  2020 г. осъдени и санкционирани с влязъл в сила съдебен акт са 26 845 лица и 561 лица са оправдани, а през 2019 г. – броят на осъдените е 29 596 при 772 оправдани. Запазва се висок относителният дял на осъдените и санкционираните лица с влязъл в сила съдебен акт, спрямо всички лица с влязъл в сила съдебен акт – 97,8% през 2021 г., при 98% през 2020 г. и 97,5% през 2019 г.

Прокурорите са участвали  в 135 317 съдебни заседания през 2021 г., в 121 108 заседания – 2020 г., и в 136 745 заседания през 2019 г. В сравнение с 2020 г., през 2021 се е увеличил броят на лицата, чиито присъди са приведени реално в изпълнение.

Резултатите от дейността на Специализираната прокуратура (СпП) и на Апелативната специализирана прокуратура (АСП) бяха представени от Валентина Маджарова, административен ръководител на СП. В Специализираната прокуратура е налице ръст на наблюдаваните преписки, както и на наблюдаваните досъдебни производства.Решените досъдебни производства (ДП) през 2021 г. са с 31,2% повече спрямо 2020 г. и над два пъти повече спрямо 2019 г.

За тригодишния период относителният дял на решените ДП спрямо наблюдаваните ДП се е увеличил, като съпоставено с 2020 г. увеличението е с 9,2 %, а спрямо 2019 г. – с 14,8 %. Наблюдава се и тенденция за увеличаване на делá на внесените обвинителни актове спрямо всички прокурорски актове, внесени в съда – 58,4% през 2021 г., при 48,5% през 2020 г. и 39,9% през 2019 г. Отчита се и ръст на наблюдаваните досъдебни производства, образувани за корупция – 292 ДП през 2021 г., при 274 през 2020 г. и 206 през 2019 г. Значително увеличен е броят на решените досъдебни производства, като спрямо 2020 г. увеличението е с 23,9%, а спрямо 2019 г. е около три пъти.

На специален надзор от прокурорите от АСП през 2021 са наблюдавани 210 дела при 226 през 2020 г. и 213 за 2019 г.