Висш съдебен съвет

Няма дисциплинарки срещу Димитър Франтишек Петров и Пламена Цветанова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Димитър Франтишек Петров – прокурор в Специализираната прокуратура по предложение , подадено от министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарни наказания за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и 4 ЗСВ.

Решението е взето предвид предложение на дисциплинарния състав, който – след разглеждане на всички изложени съображения, приема, че не е доказано прокурор Димитър Петров да е осъществил твърдяните дисциплинарни нарушения.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Пламена Цветанова – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура по предложение, подадено от министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарни наказания за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и 4 от ЗСВ.

Решението е взето предвид предложение на дисциплинарния състав, който намира, че Пламена Цветанова не е осъществила дисциплинарните нарушения, които й се вменяват във вина от Министъра на правосъдието. Не е установено неизпълнение на служебните задължения, както и не е налице забавяне при предоставянето на изискани документи. Описаната деятелност не покрива от обективна страна състава на дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 4 от ЗСВ – виновно неизпълнение на служебните задължения.

Не е установено и извършването на друго дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ. Липсват и твърдяните от Министъра на правосъдието нарушения на т.8.3; 8.5; и 8.6 от КЕПБМ, като не се сочат никакви действия или бездействия, които са довели до накърняване престижа на съдебната власт, тъй като в случая се касае за служебна кореспонденция между органи на съдебната власт и на изпълнителната власт.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение две решения на Върховния административен съд, които ще бъдат приложени към кадровите досиета на магистратите. Първото е по административно дело, с което се отхвърля жалбата на Красимир Ячев – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, срещу решение на колегията по протокол №18/19.05.2021 г., с което му е наложено дисциплинарно наказание „забележка“.

С второто решение на Върховния административен съд се отхвърля жалбата на административния ръководител на Окръжна прокуратура – София, против решение на колегията, с което е наложено дисциплинарно наказание „забележка“, на Цветелина Димитрова – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – София.