всс

Кадрови решения на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Диляна Барбутова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, Цветослав Иванов – прокурор в Районна прокуратура – Хасково и на Мария Терзииванова – прокурор в Районна прокуратура – Варна, като прие комплексна оценка „Много добра” и така те придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично е атестирана Евгения Манева – прокурор в Софийска районна прокуратура, с комплексна оценка „Много добра".

Колегията повиши Величка Христова – заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Ивайло Илиев от заеманата длъжност „заместник-окръжен прокурор“ на Кюстендил и го преназначи на длъжност „прокурор“ в същата. За заместник-шеф на окръжното обвинение е назначена Марияна Сиракова – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решението е взето по направено предложение от административния ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил, поради факта, че прокурор Илиев е назначен за европейски делегиран прокурор от България с мандат от пет години с възможност за подновяване.