Висш съдебен съвет

Единодушно избраха Десислава Петрова за председател на Районен съд – Провадия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Десислава Петрова за административен ръководител – председател на Районен съд – Провадия. Тя има над 7 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Кариерата ѝ започва в Районен съд – Чепеларе, а от 2021 г. изпълнява функциите „административен ръководител“ на съда. С решение на Съдийската колегия на ВСС е преназначена на длъжност „съдия“ в Районен съд – Провадия, считано от 01.03.2022 г.

Кандидатурата ѝ е подкрепена от Общото събрание на Районен съд – Провадия.

Съдия Петрова се кандидатира, мотивирана от доброто познаване на дейността на съдебните институции в съдебния район и желанието да допринесе за разрешаване на съществуващите проблеми. Според нея придобитите като и. ф. „административен ръководител“ на Районен съд – Чепеларе професионален, административен и житейски опит, са формирали отговорното ѝ отношение към работата, чувствителност към очакванията на обществото от правосъдните органи, желание за постоянно самоусъвършенстване, и са предпоставка тя да допринесе за развитието на Районен съд – Провадия. Усилията ѝ ще бъдат насочени към утвърждаване на добрите практики и съхраняване на доброто име на съда и съдебната система. Като основни цели при управлението на съда кандидатът поставя решаването на сградния проблем чрез извършване на вътрешно преустройство на закупената през 2008 г. от Министерството на правосъдието сграда за органите на съдебната власт в Провадия; както и професионалната квалификация на магистратите и съдебните служители и институционалното развитие на съда. Сред мерките за повишаване на качеството на правораздавателната дейност са ефективен контрол за натовареността и движението на делата, насърчаване на съдиите и съдебните служители да участват в обучения, включване на съдебните заседатели в такива, организиране на обучителен семинар с кметовете на общини от съдебния район за своевременно и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа, ежегодни анкети сред граждани и адвокати, както и периодично проучване в колектива на съда за нуждите от промени. Съдия Петрова акцентира на организацията на работата в екип и ще се стреми към непрекъснат диалог и взаимно уважение в колектива на съда.

Въпроси към нея поставиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска – членове на ВСС, във връзка с реформата на съдебната карта, как се осъществява кореспонденцията между районните съдилища в Провадия и Чепеларе, и съответните административни съдилища, относно материално-битовите проблеми и нейната визия за споделено управление на съда.

Подкрепа за съдия Петрова заявиха Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд и Цветинка Пашкунова – член на ВСС, като се мотивираха с притежаваните от нея професионални и нравствени качества, показаното уважение към колектива на Районен съд – Провадия, представената концепция с ясно дефинирани цели за развитие на качествено и срочно правораздаване, както и визията ѝ за споделено управление на съда. Отбелязана бе също дадената от Общото събрание на съда подкрепа за кандидата.