Висш съдебен съвет

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 22 март 2022 г. изслушването на двамата кандидати за административен ръководител – председател на Районен съд – Сливен. Решението е, във връзка с депозирана във ВСС молба с приложени болнични листи, от кандидата Живка Желязкова-Спирова – съдия в Районен съд – Сливен.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възражението на Цветелина Михайлова – съдия в Софийския районен съд, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране. Като проведе периодично атестиране Колегията прие за съдия Михайлова комплексна оценка „много добра“ – 98 точки.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Красимира Цветкова – съдия в Административен съд – Търговище, за и. ф. председател на съда до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Длъжността е предсрочно овакантена след преназначаването на досегашния председател Росица Цветкова на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град.

Поради настъпили нови обстоятелства, Съдийската колегия определи Сона Вахе Гарабедян – съдия в Районен съд – Чепеларе, за и. ф. председател на съда, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Колегия назначи Мария Дончева – съдия в Софийския районен съд, на длъжност „заместник-председател“ на СРС. Нейната кандидатурата е предложена от Александър Ангелов – административен ръководител на СРС, и подкрепена от Общото събрание на съдиите. В мотивите за номинацията се посочват притежаваните от съдия Дончева добри организационни умения и способност за работа в екип, умението ѝ да отстоява своите позиции и да цени чуждо мнение, както и предлаганите от нея идеи за оптимизиране на работата и развитието на съда.

Тя е заемала длъжността и в периода 2017-2019 г., като е освободена, предвид ползването на дългосрочен отпуск по чл. 163, ал. 1 от Кодекса на труда. След завръщането ѝ на работа и до момента, отново е ангажирана и подпомага административната дейност на съда.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Дончева заявиха Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, Даниела Марчева и Цветинка Пашкунова – членове на ВСС, които отбелязаха доказания ѝ професионализъм и интегритет, както и оказаното доверие от председателя на съда и от 121 магистрати в Общото събрание.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Красимир Коларов – съдия в Апелативен съд – Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Отличията са предложени от Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив. Тя се мотивира с дългогодишния юридически стаж на съдия Коларов – близо 37 години в органите на съдебната власт, през които се е доказал като опитен професионалист, боравещ отлично с правната материя,  включително с Европейското законодателство. Посочва се, че магистратът е спечелил авторитет и уважение сред колегите, служителите и гражданите, като с  работата и поведението си е утвърждавал значимостта и достойнството на съдийската професия.

Колегията освободи Красимир Коларов от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив.