Съд - Бургас

Прекратиха съдебното производство за разораване на дюни в Каваците и върнаха делото на ПРБ за уточняване на обвинението

Окръжен съд – Бургас проведе разпоредително заседание по дело за противозаконна повреда на „пясъчни дюни в м. Каваци“. Окръжен съд – Бургас счете, че внесения обвинителен акт, с който са повдигнати обвинения на Иван Н. и Манол П., не отговаря на изискванията на закона поради допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите и върна делото на държавното обвинение за изготвянето на нов обвинителен акт.

В хода на разпоредителното заседание защитниците на двамата подсъдими заявиха пред съда, че Иван Н. и Манол П. са в невъзможност да разберат същността на обвинението и кой е защитеният обект. Адвокатите поискаха от съда да прекрати съдебното производство, поради „празнота в съставомерните факти, определящи наличието на състав на престъпление“.

Окръжен съд – Бургас сподели становището на защитата на двамата подсъдими. Съдът прие, че от формулираното обвинение не става ясно какво точно се има предвид под „защитена територия“ и включва ли тя прилежащата територия за опазването на природната забележителност, което води до неяснота каква е площта на повредената защитена територия – 1295 кв.м или 1205 кв.м.

Съдът констатира, че в обстоятелствената част на акта са цитирани заключенията на 2 експертизи, които са противоречиви. Прокурорът е възприел едното експертно заключение, приемайки, въз основа на него, че обвиняемите са осъществили втората форма на изпълнителното деяние „повредили“, но не е изложил никакви съображения защо не е съгласен с другото заключение. Същевременно в обвинителния акт е посочено, че пясъчната дюна е била разрушена, а „разрушена“ е синомин на унищожена.

На следващо място, съдът съзря непълнота в обвинителния акт относно елементите от обективната страна на състава на престъплението по чл. 278в, ал. 1, предл. първо от НК – противозаконно унищожаване на местообитание – предмет на опазване в защитена зона. В прокурорския акт е посочено, че „двамата обвиняеми, в съучастие помежду си, противозаконно са унищожили природно местообитание – 1295 кв. м. в защитена територия и прилежащата територия за опазването й“. В акта обаче липсва твърдение, че природното местообитание е предмет на опазване в защитена зона. Понятията „защитена територия“ и „защитена зона“ не са идентични, а от изложението в обвинителния акт не става ясно дали в случая припокриване между защитената територия и защитената зона, и ако е прието такова припокриване, дали то е пълно или частично.

Окръжен съд – Бургас намери, че посочените неясноти и непълнота на обвинителния акт изключват неговата редовност, защото се отнасят до факти, съставляващи обективни признаци на престъпленията, предмет на обвинението срещу двамата обвиняеми. При липса на такива факти, както и при противоречиви твърдения относно такива факти, правото на защита на обвиняемите винаги е ограничено, тъй като за тях е неясно за какви точно престъпления са им повдигнати обвинения.

Определението на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване и протестиране в седемдневен срок.