Висш съдебен съвет

Рая Манолева оглави Районен съд – Сандански

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 9 гласа „за“ и 2 гласа „против“ Рая Манолева за административен ръководител – председател на Районен съд – Сандански. Другият кандидат – Стойка Янева – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Сандански, не получи нито един глас в своя подкрепа.

Съдия Манолева има над 18 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата ѝ започва на 19.01.2004 г. като следовател в Окръжна следствена служба – Благоевград, а в периода 03.05.2006 г. – 31.08.2008 г. е прокурор в Районна прокуратура – Сандански. От 01.09.2008 г. до 11.12.2013 г. е съдия в Районен съд – Петрич, след което заема длъжността „съдия“ в Районен съд – Сандански. Тя се кандидатира за поста, въз основа на дългогодишния си професионален стаж в различните звена на съдебната система, и на придобития при заместване на административния ръководител опит и познание за проблемите и предизвикателствата на съда.

Съдия Манолева се аргументира с изградените добри взаимоотношения с магистратите и съдебните служители, както и с институциите и гражданите. Като свои приоритети тя посочва екипната работа, приемствеността на добрите практики в  правораздавателната дейност на съда, усъвършенстване на процеса на управление на делата, постигане на срочно и ефективно правосъдие, прозрачно управление, както и подобряване на работната среда. Тя ще насърчава повишаването на квалификацията на магистратите и служителите, и ще съдейства за осигуряване на публичност и повишаване доверието в съдебната система посредством представяне на работата на институцията. Постигането на тези цели се обвързва с продължаване на създадената практика за упражняване на ежемесечен контрол върху срочността за насрочване и разглеждане на делата и за изготвяне на съдебните актове, както и извършването на периодичен анализ на цялостната дейност на съда.

Оптимизирането на дейността на Районен съд – Сандански, се обвързва с усъвършенстването на материална база и техническа обезпеченост. Предвижда се ежемесечно провеждане на общи събрания на съдиите с цел дискусия по актуални въпроси за организацията на работата на съда и при констатирана противоречива съдебна практика. Ще продължи практиката за обсъждане по отделения на отменени и изменени съдебни актове, с цел избягване на противоречиви решения по сходни казуси, както и за запознаване с нови или съществено изменени нормативни актове.

– членове на ВСС, относно проблеми във взаимоотношенията на съдиите и съдебните служители, от какво са предизвикани те, какво би сторила за тяхното решаване, има ли промяна в микроклимата след проведената среща с членове на ВСС. Поискана бе информация за нейната визия за реформата на съдебната карта по отношение на малките съдилища, в кои насоки и по отношение на кои добри практики ще има приемственост в работата на съда, както и относно работата на модул „Натовареност“ в Единната информационна система на съдилищата, и за поставянето на индекси по върнати при инстанционен контрол дела по Закона за административните нарушения и наказания.

Подкрепа за съдия Манолева заявиха Галина Захарова – председател на Върховния касационен съд, Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Драгомир Кояджиков, Цветинка Пашкунова, Даниела Марчева, които обърнаха внимание на притежаваните от нея професионални качества, на дадената от Общото събрание на съдиите в Районен съд – Сандански оценка и подкрепа за нейната кандидатура, на показаните желание и умение да се справи с конфликтната ситуация в съда, на демонстрираните от нея умереност и диалогичност.