Висш съдебен съвет

Единодушно избраха Тихомир Петков за районен прокурор на Габрово

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Габрово, в който участва атестираният кандидат Тихомир Петков – досегашен заместник-районен прокурор и и. ф. административен ръководител на органа. Единодушно, с 10 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата му.

Тихомир Петков има над 32 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 1989 г. като „следовател“ в Следствения отдел към ОУ на МВР – Габрово. Същата длъжност заема от 01.11.1989 г. до 01.03.1990 г. в Следствения отдел към ОУ на МВР – Плевен, след което до 07.10.1992 г. заема същата длъжност отново в Следствения отдел към ОУ на МВР – Габрово, а от 07.10.1992 г. до 01.01.1995 г. е „старши следовател“ отново там. В периода от 1995 г. до 2006 г. е назначен на длъжността „следовател“ в Окръжен следствен отдел – Габрово, ТО – Севлиево, от 2006 г. до 2009 г. е „прокурор“ в Районна прокуратура – Севлиево. Там последователно заема длъжностите „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ – от 2009 г. до 2015 г., както и и.д административен ръководител, а в периода от 2015 г. до 2020 г. е административен ръководител на органа, като с Решение на ПК на ВСС по Протокол № 41/18.11.2020 г. е определен за и. ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Севлиево, считано от 27.11.2020 г. до 01.01.2021 г, след което е преназначен на длъжност „прокурор“, отново в Районна прокуратура – Габрово. От 04.01.2021 г. до 18.11.2021 г. е заместник административен ръководител на органа, когато считано от 18.11.2021 г. е определен за и.ф. „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Габрово до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Пред членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, Тихомир Петков, заяви че е мотивиран да участва в процедурата с притежавания от него дългогодишен професионален и административен опит, изградените колегиални отношения в прокуратурата, съда, разследващите органи и служителите от полицията и доброто познаване на спецификите на работата на Районна прокуратура – Габрово. Отбеляза, че това съчетание от оперативна и административна ангажираност в професионалния му път му дава възможност да опознае реалностите на магистратската професия с нейните проблеми. Всичко това му дава увереност и ще работи активно за запазване и подобряване на постигнато до момента и ефективно да развие една адекватна работа, която да отговаря на обществените очаквания.

Йордан Стоев, Евгени Иванов и Светлана Бошнакова-  членове на ВСС, поискаха мнението на кандидата относно работата със задържаните лица и организирането на следствени действия, предвид закрития следствен арест в град Габрово. Коментирано бе, че лицата с взета мярка „Задържане под стража“ се настаняват в следствения арест в град Велико Търново, което сериозно затруднява работата на прокуратурата. Тихомир Петков сподели, че изготвяне на експертизи, особено автотехническите, както и недостига на експерти и специалисти в тази област, също представляват проблем в работата на прокуратурата.

Коментар към кандидатурата на Тихомир Петков бе направен от Евгени Иванов и Йордан Стоев, които поставиха акцент върху доброто представяне на кандидата, демонстрирайки добро познаване на съдебния регион, както и желание и знание за справянето с проблемите в тази структура. Коментирани още бяха неговия авторитет сред магистратите и съдебните служители в прокуратурата и добре изготвената – кратка, точна и ясна концепция за стратегическо управление на Районна прокуратура – Габрово.