Висш съдебен съвет

Изпратиха в пенсия съдия Наташа Даскалова

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Наташа Даскалова – съдия в Районен съд – Велинград, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда, в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Решението е по предложение на Лилия Терзиева-Владимирова – председател на Районен съд-Велинград, предвид дългогодишния юридически стаж на съдия Даскалова – почти 42 години, преминал изцяло в съдебната система, богатия ѝ административен опит и високо качество на осъществяваната правораздавателна дейност. Посочва се, че тя е доказан професионалист, отличаващ се с добрата си организация на работа и образцовото изпълнение на служебните задължения, спечелил уважение и авторитет сред колегите си, съдебните служители и обществото.

Подкрепа за предложението изрази Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, който акцентира, че магистратът е стожер на съда, уважавана е от местната общност за показаните качества и като дългогодишен председател на съда.

Колегията освободи Наташа Даскалова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Велинград.