Висш съдебен съвет

Дисциплинарка на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание Закона за съдебната власт, образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Деян Вътов – съдия в Районен съд – Пловдив. На основание ЗСВ Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав Цветинка Пашкунова, Стефан Гроздев -членове, и Вероника Имова – председател и докладчик.

Решението е прието при отвод на Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и Олга Керелска – член на ВСС във връзка с направено от председателя на Районен съд – Пловдив предложени, с мотив за извършено от съдия Вътов нарушение по Кодекса на труда във връзка със Закона за съдебната власт.