вкс

Във ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроса дали подлежи на обжалване определение за спиране, постановено от първоинстанционен или въззивен съд, поради отправено преюдициално запитване до Съда на ЕС от друг съд

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС), по предложение ръководителите на Търговската и Гражданската колегии, бе образувано Тълкувателно дело № 2/2022 г. за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на двете колегии (ОСГТК) по въпроса: Подлежи ли на обжалване определение за спиране, постановено от първоинстанционен или въззивен съд, поради отправено по реда на чл. 628 и сл. ГПК преюдициално запитване от друг съд?“

Произнасянето на ОСГТК с тълкувателно решение по този въпрос се налага поради наличието на противоречива практика на състави на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд.

Според нормата на чл. 631, ал. 1 от ГПК, с отправянето на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз (СЕС), съдът спира производството по делото, като определението не подлежи на обжалване. Съгласно чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК съдът спира производството, когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.

Едни състави приемат, че разпоредбата на чл. 631, ал. 1 от ГПК е приложима само спрямо делото, по което е отправено запитване. Дори правният въпрос, с който е сезиран СЕС, да е обуславящ изхода на спора и по други дела, производствата по тях не подлежат на спиране поради необхващането им от хипотезите на чл. 631, ал. 1 от ГПК и чл. 229, ал. 1 от ГПК.

Други състави приемат, че ако правният въпрос, с който е сезиран СЕС, е обуславящ изхода на спора и по друго дело, производството по него подлежи на спиране. Някои квалифицират определението за спиране по чл. 631, ал. 1 от ГПК, други – по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК.

Спирайки производството по делото, те постановяват преграждащо определение, срещу което постъпват частни жалби. По отношение на тях възниква допълнително противоречие, тъй като съставите, квалифициращи определението по чл. 631, ал. 1 от ГПК, разпореждат връщането им поради необжалваемост. Съставите, които квалифицират определението като такова по чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, администрират движението на частните жалби.