Конституционен съд

Гешев пи една студена вода в КС: Няма нарушения при прехвърлянето на имотите на Бюрото по защита

Днес, 17 февруари 2022 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 20/2021 г., с което отхвърли искането на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.). На заседанието присъстваха десет конституционни съдии. Отсъствал е Филип Димитров, а 12-ото място в съда е незапълнено, тъй като Народно събрание все още не е избрал кой да замести Анастас Анастасов, чийто мандат изтече още миналия ноември.

Решението е прието единодушно.

Конституционният съд беше сезиран от главния прокурор Иван Гешев, веднага след като 46-ото Народно събрание – в последния си работен ден, му отне Бюрото по защита. Обвинител номер оспорва не самото преместване на Бюрото в Министерството на правосъдието, а прехвърлянето на дълготрайните му материални активи. Според Иван Гешев това е противоконституционно, защото имотите, предоставени за ползване на съдебната власт се управляват от Пленума на Висшия съдебен съвет и затова предназначението им не може да се променя без съгласието на органите на съдебната власт.

Според Конституционния съд обаче нарушение на основния закон няма.

Днес Конституционният съд допусна за разглеждане по същество и искането на четиридесет и осем народни представители от 47-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на решение на парламента за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка.