Висш съдебен съвет

Пленумът на ВСС с две обществени поръчки за одит на информационната и комуникационна сигурност

Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе две обществени поръчки за извършване на одит на информационната и комуникационна сигурност на Информационната система за електронен избор на членове на ВСС от квотата на съдебната власт, както и за отстраняване на евентуално констатирани уязвимости. Втората обществена поръчка ще стартира след изготвен доклад от одита и при констатирана необходимост.

На представляващия Висшия съдебен съвет е възложено да организира и проведе обществена поръчка чрез „събиране на оферти с обява“ с предмет „Одит на информационната и комуникационната сигурност на Информационната система за електронен избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдебната власт и актуализация при евентуално открити уязвимости“, с прогнозна стойност в размер на 24 000 лв. без ДДС, да сключи договор с определения за изпълнител или да прекрати процедурата, както и с право по чл. 7, ал. 1 от ЗОП и чл. 11, ал. 2, т. 8 от Правилника за организация на дейността на ВСС и неговата администрация, да определи длъжностно лице от ВСС за възложител с правата, предоставени му с настоящото решение.

Ще бъде извършен първоначален одит на системата, като  изготвеният доклад, освен направените констатации, ще съдържа и описание на възможните мерки, средства и препоръки за подобряване на информационната сигурност на използваните активи от системата, с оглед ограничаване на вътрешните и външни уязвимости. Избраният изпълнител ще извърши и повторен одит, в случай че бъдат установени евентуални уязвимости, след като бъдат отстранени дадените от него препоръки за подобряване на информационната сигурност на използваните активи от системата.

Пленумът на ВСС възложи на директора на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“, в случай че при одита се констатират уязвимости в системата и се налагат преработки за подобряване на информационната сигурност, да предприеме действия за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Отстраняване на уязвимости след проведен одит на Информационната система за електронен избор на членове на ВСС от квотата на съдебната власт“, съгласно Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки във ВСС.

На проведеното днес извънредно заседание, членовете на Пленума на Висшия съдебен съвет обсъдиха три варианти – за провеждане на една или две обществени поръчки, включително тяхното едновременно или последователно обявяване, след изготвен доклад от одита и в случай на необходимост от актуализиране на системата. Коментирани бяха и възможните времеви графици за обявяване и провеждане на поръчките, съобразно законовите срокове за провеждане на общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите за избор на членове на ВСС.

Системата за електронно дистанционно гласуване е разработена в изпълнение на § 33 от ПЗР на ЗИД ЗСВ, бр. 50 от 03.07.2012 г., като модул на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), осъществен по проект на ВСС по ОПАК. Информационната система е разработена като централизирана уеб базирана система, работеща с крайни клиенти чрез Интернет. С провеждането на одит ще се идентифицират наличните процеси, инструкции и указания, свързани с използването на ЕИСС и тяхното съпоставяне спрямо изискванията за информационна сигурност, залегнали в Закона за електронно управление и Закона за киберсигурност, както и в Международните практики за ограничаване на вътрешни и външни уязвимости на системата.