Висш съдебен съвет

Приеха Анализа за дейността на Спецпрокуратурата и на следствения отдел към нея

Прокурорската колегия прие Анализа за дейността на Специализираната прокуратура, на следствения отдел в Специализираната прокуратура и на Апелативната специализирана прокуратура за периода от 1 януари 2012 г. – 31 декември 2020 г. Анализът ще бъде внесен в заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет и ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС.

Прокурорската колегия ще организира публично представяне на Анализа и ще го изпрати на Народното събрания на Република България, Президента на Република България, Министерски съвет, Европейската комисия, председателя на Европейския парламент, на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, на Вера Йоурова – европейски комисар по въпросите на ценностите и прозрачността, на Дидие Рейндърс – европейски комисар по въпросите на правосъдието и вътрешен ред.

Анализът е изготвен съобразно структура и критерии, определени с решение на Прокурорската колегия през месец май 2021 г., с което е създадена работната група в състав – членове на ВСС, прокурори от Върховна касационна прокуратура, Апелативната специализирана прокуратура и Специализираната прокуратура. Решенията са потвърдени от Пленума на ВСС по протокол № 9/20.05.2021 г.

Анализирани са действащата правна рамка, административно организационната дейност, кадровата и ресурсна обезпеченост на Специализираната прокуратура, дейността по основните направления – организирана престъпност, престъпления против републиката и корупционни престъпления, международното сътрудничество и взаимодействието с други органи, както и дейността на следствения отдел. Направена е съпоставка на дейността на Специализираната прокуратура и на прокуратурите с обща компетентност по основни направления и периоди, както следва:

– „Организирана престъпност“ в периодите 2003 г. – 2011 г. и 2012 г. – 2020 г.;

– „Престъпления против Републиката“ по Глава първа от Особената част на НК в периодите 2011 г. – 2015 г. и 2016 г. – 2020 г.;

– „Корупционни престъпления“ в периодите 2015 г. -2017 г. и 2018 г. – 2020 г.

Анализирана е дейността на Апелативната специализирана прокуратура – брой наблюдавани и решени инстанционни преписки, видове решения по тях и участие във въззивни съдебни заседания. Изследвана е натовареността на Специализираната прокуратура, Следствения отдел в Специализираната прокуратура и на Апелативната специализирана прокуратура.