ВСС

Отчетоха дисциплинарките на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение отчет за дейността на комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет“ към Съдийската колегия на ВСС и за образуваните дисциплинарни производства срещу съдии и наложени дисциплинарни наказания по чл. 308, ал. 1 от Закона за съдебната власт за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

В него се посочва, че през 2021 г. са образувани общо 3 дисциплинарни произвоства по предложения, направени от съответния административен ръководител. За сравнение през 2020 г. и 2019 г. са образувани по 4 дисциплинарни произвоства, през 2018 г. – 10, а за 2017 г. техният брой е бил 39. Голяма част от дисциплинарните производства са инициирани от съответните административни ръководители, 1 от тях – за 2020 г., е образувано по предложение на министъра на правосъдието, а по инициатива на ИВСС съответно 2 производства през 2019 г., 3 през 2018 г. и 14 през 2017 г.

Съдийката колегия е приключила през 2021 г. 6 дисциплинарни производства, образувани през предходни периоди. По 1 от тях е наложено наказание „забележка“, по 2 дисциплинарни производства – наказание „намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 до 20 на сто за срок от 6 месеце до една година“. Прекратено е 1 дисциплинарно производство, а по 2 производства не са приети предложенията за налагане на дисциплинарно наказание. Съответно през 2020 г. свършените дисциплинарни производства са общо 11 броя, през 2019 г. – 14, а през 2018 г. – 7.

Съдийската колегия е разгледала през миналата година 3 заповеди на административни ръководители за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“.

Подробният отчет на КДВИВСС води до извод, че дисциплинарните производства пред Съдийската колегия на ВСС намаляват с всяка следваща година, въпреки констатираните при проверки на ИВСС и посредством други способи основания.