Върховна административна прокуратура

ВАП извършва проверка по сигнал, свързан със „златните паспорти“

В изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата за опазване на законността в защита на държавния и обществен интерес, Върховна административна прокуратура (ВАП) извършва проверка по сигнал, свързана с издаването на така наречените „златни паспорти“.

Във ВАП е образувана преписка по подаден от народен представител сигнал, в който се твърди, че са допуснати нарушения на изискванията на Закона за българското гражданство, Закона за чужденците в Република България и Закона за насърчаване на инвестициите, респ. подзаконови актове по прилагането им. Според подателя на сигнала процедурите са прилагани предимно спрямо граждани на Руската Федерация и Китайската народна република с цел придобиване на българско гражданство по натурализация.

На основание чл.145, ал.1, т.1 oт ЗСВ, ВАП изиска информация по този случай от Министерство на правосъдието, Министерство на икономиката, Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС).

Министерство на правосъдието следва да предостави информация относно всеки от случаите за периода 2015-2021 година, при които е издаден указ на Президента на Република България за придобиване на българско гражданство по натурализация при условията на чл.14а, ал.1 от ЗБГ, по колко от подадените заявления процедурата не е приключила, както и какви действия са предприети за законосъобразното провеждане на процедурите.

Българската агенция по инвестиции трябва да изпрати във ВАП доклад, от който да става ясно дали е извършена съответната инвестиция във връзка с подадени заявления за придобиване на българско гражданство по натурализация в периода 2015 -2021 г., въз основа на какви документи е тя, налични ли са доказателства за реални инвестиции, както и извършвана ли е ежегодна проверка за тях  през целия период до получаване на гражданството. БАИ следва да отговори и кои от лицата, поискали придобиване на българско гражданство по този ред са изпращали информация за поддържане на инвестицията и кои не, както и легализирани ли са всички документите за извършени инвестиции и извършвани ли са проверки дали лицата, получили гражданство на основание получен сертификат по ЗНИ поддържат направените инвестиции в изискуемия от закона период.

ДАНС следва да предостави информация на ВАП, от която да е видно упражняван ли е контрол във връзка с поддържане на инвестициите и другите изисквания на съответните нормативни актове по отношение на всеки от случаите на подадените заявления за придобиване на българско гражданство на основание чл.14а от ЗБГ за периода 2015-2021 г.

Министерство на икономиката трябва да отговори  на ВАП упражняван ли е последващ контрол за всеки случаи на придобиване на българско гражданство по натурализация в сочения период.

В случай че бъдат установени данни за нарушения, ВАП ще изпрати предложение до компетентните органи за отстраняване на нередностите.  При установяване на данни за извършени престъпления – ще бъде сезирана компетентната структура на прокуратурата.