Висш съдебен съвет

Гражданският съвет към ВСС подкрепи БАСП срещу промяна на техния статут

На извънредно заседание днес Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет прие акт, с който подкрепи становището на Българската асоциация на съдиите по вписванията срещу промяната на статута на съдиите по вписванията и против всеки опит за превръщане на съдебно-охранителното производство по вписването в административно такова.

Съдиите по вписванията акцентират върху държавната превенция за защита имуществото на българските граждани и сигурността, гарантирана от независимостта на съдията по вписванията като част от съдебната система. Те подкрепят също необходимостта от по-бързи стъпки за ускоряване на процеса по създаване на имотен регистър.  Алармират, че със заявените промени се цели да бъдат принудени съдиите по вписванията да подпишат непълни и неточни имотни партиди, за да се представи пред Европа наличието на имотен регистър, за чието изграждане се предоставят средства по Плана за възстановяване и развитие. С тези опасения съдиите по вписванията настояват въпросът с техния статут да бъде решен, като се дадат правомощия за назначаването им от ВСС.

Гражданският съвет подкрепи и декларация на Съюза на юристите в България (СЮБ), с която се настоява да се прекрати опасната и противоконституционна практика за промяна на закони с преходни и заключителни разпоредби. СЮБ се аргументират с решение № 1 на Конституционния съд на Република България, според което за да бъдат конституционно съобразни, приеманите от Народното събрание актове, трябва да съответстват както на КРБ, така и на останалите действащи закони, защото другото би противоречало пряко на чл. 4, ал. 1, изречение второ от Конституцията. Посочва се също, че се предвиждат промени по отношение на съдебната система, без да са съгласувани ВСС, в нарушение на чл. 73, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на народното събрание.

С приетия от ГС днес акт ще бъде сезиран Висшият съдебен съвет с предложение, той да изпрати декларация до Народното събрание за прекратяване на тази практика.

Гражданският съвет реши също да изготви подробно аргументирана позиция, защо не бива да се променя статутът на съдиите по вписванията. Той ще изпрати на Министерството на правосъдието и искане да бъде публикуван изготвеният от него през миналата година анализ на специализираното правосъдие, за да бъде ползван в общественото обсъждане на ЗИД на ЗСВ.

Предвид предстоящото изтичане на срока за изразяване на становища, бе съобщено, че Камарата на следователите и  Асоциацията на прокурорите в България ще поискат подкрепа от членовете на Гражданския съвет за позиция, според която предлаганите промени на органите на специализираното правосъдие се приемат като недостатъчно аргументирани и липсва яснота кое налага тоталното им заличаване.