Висш съдебен съвет

Пленумът на ВСС оптимизира апелативните прокуратури в София и Бургас

Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на Апелативна прокуратура – София и на Апелативна прокуратура – Бургас, като разкри по една щатна длъжност „прокурор“ в тях, чрез съкращаване на 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Враца и в Районна прокуратура – Сливен, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия ще трансформира новоразкритите прокурорски длъжности в длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“, като увеличаването на броя на заместниците в двете апелативни прокуратури е заради високата натовареност и необходимостта от кадрово укрепване на органите, с цел обезпечаване на основните функции и правомощия по организацията и управлението ѝ.

Във връзка с планиране на длъжности за „младши следовател“ и обявяването им на конкурс през 2022 г., Пленумът на ВСС, по предложение от Прокурорската колегия, считано от датата на вземане на решението разкри по една длъжност „младши следовател“ в окръжните следствени отдели в Окръжна прокуратура – Пазарджик, Окръжна прокуратура – Сливен и Военно-окръжна прокуратура – София, след като съкрати с по една свободна длъжност „следовател“ щатната численост на следствените отдели в двете окръжни прокуратури, както и във Военно-окръжна прокуратура – Сливен.

Пленумът на ВСС увеличи с 1 длъжност „съдия“ щатната численост на Административен съд – София-град, чрез съкращаване на 1 свободна длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Пловдив, считано от датата на вземане на решението. Оптимизирането на щатната численост е във връзка с устройването на заместник-председателя на Окръжен съд – Пловдив, на длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.