вкс

Петчленка на ВКС и ВАС остави без уважение жалби срещу избор на членове на ВСС от квотата на съдиите

Смесен петчленен съдебен състав на ВКС и ВАС остави без уважение подадените две жалби срещу решения на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите.

С Решение по гражданско дело № 23/2021 г. петчленен съдебен състав (трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд) оставя без уважение жалбата на Марина Михайлова и Деян Денев – кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите, срещу решение на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, избрана с решение на Общото събрание на съдиите. Решението е окончателно.

Пълният текст на Решение № 1/29.12.2021 г. е публикуван в уеб сайта на Върховния касационен съд.

С Решение № 2/29.12.2021 г. по гр. дело № 24/2021 г. петчленен съдебен състав (трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд) оставя без уважение жалбата с вх. № ВСС-14993/05.11.2021 г. на Марина Михайлова, кандидат за изборен член на ВСС от квотата на съдиите, срещу решението от 01.11.2021 г. (допълнително) на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, избрана с решение на Общото събрание на съдиите, свикано на основание чл. 29а, ал. 1 – 6 от ЗСВ и проведено на 09.10.2021 г. в гр. София, като неоснователна.

Решението е окончателно.

Пълният текст на Решение № 2/29.12.2021 г. е публикуван в уеб сайта на Върховния касационен съд.