занн

Големите промени в ЗАНН влязоха в законна сила

Промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които бяха приети преди година, са в сила от днес и така най-сетне ще влязат в действие десетките нововъведения, с които беше осъвременен 52-годишният нормативен акт.

Промяната, от която ще могат да се възползват най-много хора, е възможността за 20% отстъпка при бързо плащане на глобата. ЗАНН (чл. 79б) вече предвижда: „В случай че нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, може да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80 на сто от нейния размер, освен ако специален закон предвижда намален размер на глобата“, пише Висшият адвокатски съвет.

Другото голямо нововъведение, което също цели да стимулира хората да не обжалват актовете и наказателните постановления, а бързо да ги плащат, е възможността за сключване на споразумение. Тя важи за всички нарушения, с изключение на тези по Закона за движение по пътищата.

Там „отстъпката“ дори е още по-голяма. Ето какво предвижда новата разпоредба на чл. 58 г, ал. 8: „Когато със споразумението се налага административно наказание глоба – самостоятелно или с друго наказание, наказващият орган определя глобата в размер на 70 на сто от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум, наказващият орган определя размера на глобата в размер, не повече от 70 на сто от половината от максимума. Другите видове административни наказания се определят по правилата на чл. 27, ал. 1-4“.

Тази по-ниска глоба трябва да бъде платена в 14-дневен срок, в противен случай споразумението отпада и се издава наказателно постановление.

От днес в системата на административните наказания е факт нов вид санкция – безвъзмезден труд в полза на обществото. То ще може да се налага при повторно или системно извършване на нарушение – самостоятелно или едновременно с друго наказание. И засега е предвидено изрично само в Указа за борба с дребното хулиганство и Закона за горите.

Това наказание ще се налага от районния съд и ще е за от 40 до 200 часа годишно. За работещите то е до 3 часа на ден в извънработно време или за пълен работен ден в някой от празничните или почивните дни. А по време на платен годишен отпуск за не повече от 56 часа месечно. Същото е и ограничението за безработните.