разораване южен плаж несебър

Концесионери в Бургаско обжалват заповедта на областния управител за плажовете

Концесионери ще обжалват заповедта на областния управител Мария Нейкова относно изграждането на диги по плажовете. Нейкова възложи на екоинспекцията да следи за ненарушаване повърхността и целостта на ивиците. (подробности – вижте тук) Концесионерът на плажа в „Крайморие“ Николай Димитров подчерта, че тя няма такива правомощия: „Липсва материална компетенция. Това значи, че юрисдикцията и отговорността за това, съответно – контролът и институцията, която трябва да издаде такава заповед, подобна или да извърши някаква процедура, това е Министерството на туризма. Областната управа няма касателство по тези въпроси. За мене лично, най-вероятно, тази жена, говоря за областния управител, е била подведена. Самата заповед колегите ще я обжалват и ако има административна санкция от някоя от институциите – също“, поясни концесионерът.

Към момента изграждането на диги по плажовете не е регламентирано никъде и никой закон или наредба не го забранява, посочи Николай Димитров. Той ще инициира среща с институции и депутати, за да се вкарат подобни дейности в законови рамки.

Областният управител на Бургас Мария Нейкова заяви, че с издадената заповед разпорежда на контролните органи да следят да не се нарушава цялостта на пясъчните ивици и това е част от правомощията й: "Зазимяването на стопанисваните от тях плажни територии и преградните съоръжения, с оглед на зимните условия, да се извършва по възможно най-щадящия териториите на плажовете ни и крайбрежната ивица начин, без да се употребяват средства и техники, които биха могли да увредят и да нарушат био и морските пространства".

В становище от РИОСВ – Бургас посочват, че и до момента извършват контролни дейности, особено когато се отнася до плажове, които влизат в защитени зони и територии. Но поясняват, че дейностите по изграждане на пясъчни диги не попадат в обхвата на екозаконодателството и че не могат да бъдат класифицирани като инвестиционно предложение, което да бъде подавано към тях. „При провеждане на съгласувателна процедура на заявените дейности РИОСВ- Бургас съобразява при всеки отделен случай въведените режими със Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и заповедите за обявяване на защитените територии и защитените зони, ако територията, на която ще се извършват дейностите, попада в границите им. До настоящия момент са разгледани множество заявления за извършване на гореописаните дейности в части от морски плажове, чиито територии не са в границите на защитени територии, поради което заявителите са уведомени, че не е налице правно основание за провеждане на съгласувателна процедура по реда на ЗООС и ЗБР“.