Висш съдебен съвет

Ваня Христева оглави Окръжна прокуратура – Пловдив

Прокурорската колегия на Висшия проведе избор за назначаване на длъжността „окръжен прокурор“ на Пловдив, в който участва атестираният кандидат Ваня Христева – заместник-апелативен прокурор на Пловдив и изпълняващ функциите "окръжен прокурор“.

Единодушно, с 8 гласа „за“ и нито един глас „против“, колегията подкрепи кандидатурата й.

Ваня Христева има над 23 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 1999 г. като следовател в Окръжна следствена служба – Стара Загора, която длъжност изпълнява до 2003 г. В периода от 2003 г. до 2006 г. е следовател в Окръжна следствена служба – Пловдив, от 2006 г. до 2017 г. е прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, от 2017 г. до 2018 г. е прокурор в Софийска прокуратура, а от 2018 г. до 2020 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив. През този период е командирована на няколко пъти да изпълнява служебните си задължения в Специализирана прокуратура за общо 11 месеца. От 19 октомври 2020 г. до 27 юни 2021 г. е заместник административен ръководител – заместник апелативен прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив, от тогава и до встъпване в длъжност на нов административен ръководител, е и. ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Личната мотивация на Ваня Христева за участие в процедурата и за заемане на длъжността административен ръководител на Окръжна прокуратура – Пловдив, се основава на придобития професионален опит, образованието и желанието да продължи работата си в структурите на Прокуратурата на Репулика България.

Ваня Христева смята, че приоритетите за развитието на Окръжна прокуратура – Пловдив трябва да са насочени към запазване на вече утвърдените практики и добрата организация на работа, които водят до традиционно високите показатели, касаещи анализа на свършената работа в органа. Тя ще работи върху създаване на спокойна работна атмосфера и подходящи условия за обучение и повишаване на квалификацията на магистрати и служители. Ще предприеме действия за поощрения при проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества на магистратите, за отличаването на служители в системата, и за действаща дисциплинарна практика. Ще работи върху отстраняване на проблемите с кадровата обезпеченост; върху намаляване на досъдебните производства, водени срещу лица с две и повече такива; върху минимизиране на битовата престъпност в района и използването на всички правомощия на Прокуратурата с оглед, концентриране от страна на прокурорите върху разследвания за извършени корупционни престъпления от Единния каталог. Като приоритетно в стратегическото управление на Окръжна прокуратура – Пловдив е заложено намаляване броя на върнатите от съда дела и изключително ниския процент на броя на оправданите лица; регулярното наблюдаване на делата, взети на специален надзор и делата водени срещу две или повече такива; взаимодействието със структурни звена на МВР, ДАНС, ТД на НАП – Пловдив и териториалните поделения на Агенция „Митници“ и КПКОНПИ и обръщане на особено внимание при наличието на основание за извършване на разследвания по чл. 253 от НК – „пране на пари“.

Гергана Мутафова, Евгени Иванов, Калина Чапкънова и Светлана Бошнакова – членове на Висшия съдебен съвет, поискаха мнението на кандидата за личната й мотивация за участие в процедурата, и нейните предстоящи решения във връзка с взаимодействието на Окръжна прокуратура – Пловдив с Районна прокуратура – Пловдив след окрупняването на прокуратурите в Асеновград, Карлово и Първомай като териториални отделения към Районната прокуратура. Обсъдени бяха натовареността и работата на следователите в органа, чиито брой е най-големият в страната, финансово-стопанската дейност, и приоритетите за управление на Окръжна прокуратура – Пловдив. Коментирано бе формирането на управленския екип, в случай че кандидатурата й е одобрена.

Те заявиха подкрепата си за Ваня Христева, като се обосноваха с притежаваните професионален опит и административни качества, начина на работа и познанието й върху съдебния район. Акцентираха върху добре изготвената концепция за стратегическо управление на Окръжна прокуратура – Пловдив.