Висш съдебен съвет

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка по заповед № ПП-21-14/11.05.2021 г. на главния инспектор на ИВСС в Районен съд – Сандански. Обхватът на проверката включва дейността на съда по образуването, движението и приключването на гражданските дела за 2019 г. и 2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  освободи Мариана Станкева-Атанасова от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Костинброд, считано от 19 декември 2021 г.

Решението е във връзка с подадено от нея заявление, със заявено желание да бъде освободена от заеманата длъжност, поради пенсиониране.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  поощри Людмила Драгомирова – съдия в Окръжен съд – Монтана, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Решението е инициирано от Милена Бранкова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Монтана, във връзка с предстоящото пенсиониране на съдия Драгомирова. Тя има над 32 години юридически стаж в органите на съдебната власт, като винаги е работила при натовареност, близка до най-високата за съда. Постановените от нея съдебни актове се отличават със срочност и ниска отменяемост, а с достойното си поведение е дала значителен принос за укрепване на авторитета на съда.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение писмо от Алексей Трифонов – председател на Софийски градски съд, във връзка с решение на Общото събрание на съдиите на СГС, взето неприсъствено. С него Общото събрание на СГС не приема извършване на обединение по специализация по материя на Гражданско отделение – първоинстанционни състави, и Гражданско отделение – въззивни състави. Решението е във връзка с препоръка, направена от Съдийската колегия на ВСС с решение по протокол № 34/05.10.2021 г., към административния ръководител на СРС, във връзка с правомощията му по чл. 86, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗСВ да предприеме действия по обединяване на Първо гражданско отделение и Гражданско отделение – въззивни състави, или да извърши промяна в щатната численост на съдиите в двете отделения, като отчита констатираната в настоящия момент тенденция за неравномерно натоварване на гражданските съдиите в СГС.