Съдия Галина Захарова

Приеха доклад за професионалните качества на Галина Захарова – кандидат за председател на ВКС

Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 173, ал. 9 от ЗСВ прие доклада относно професионалните качества на Галина Захарова – заместник на председателя и ръководител на Наказателна колегия на Върховния касационен съд, кандидат за председател на Върховния касационен съд.

Докладът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС в раздел „Процедура за избор на председател на Върховния касационен съд“ и ще бъде внесен в заседанието на Съдийската колегия на ВСС на 14 декември 2021 г. за обсъждане и гласуване.

Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия проведе заседанието по тази точка от дневния ѝ ред публично с онлайн излъчване чрез интернет сайта на ВСС, като кандидатът участва чрез видеоконферентна връзка от работното си място.

Приетият доклад отразява притежаваните от кандидата професионални качества. Изводите в него са формирани въз основа на задълбочен анализ и преценка на документи на кандидата, представени в срока и по реда на чл. 173, ал. 5, изр. второ от ЗСВ и чл. 8, раздел I от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, както и данни от кадровото дело на магистрата по чл. 30а от ЗСВ; данни, съдържащи се в предложението по чл. 173, ал. 2, пр. последно от ЗСВ и мотивите към него; информация от доклади от извършени планови и тематични проверки от Инспектората към ВСС, отразяващи дейността на кандидата; информация и статистически данни, предоставени от Върховния касационен съд.

Според обобщения извод, съдия Захарова отговаря на изискването на разпоредбата на чл. 170, ал. 5 от ЗСВ за стаж по чл. 164, ал. 7 от ЗСВ за заемане на длъжността председател на Върховния касационен съд. Констатирано е, че „високият ѝ професионализъм, както и стриктното изпълнение на служебните ѝ задължения, са допринесли за последователното ѝ кариерно израстване в органите на съдебната власт“. Посочено е, че тя се отличава „с отлична професионална подготовка, задълбоченост, принципност, безпристрастност, честност и силно проявено чувство за справедливост, които съчетани с богатия ѝ административен опит, и безспорния ѝ авторитет сред колегите“, като нейната кандидатура отговаря на изискуемите качества, разписани в разпоредбата на чл. 170, ал. 5 от ЗСВ – доказани ръководни и административни умения и мотивация за заемане на длъжността.

Въз основа на проверените документи и анализа на данните, съдържащи се в публикуваните публични, достъпни и достоверни източници на информация, КАК-СК, на основание чл. 7.2. и чл. 7.3. от Правилата, счита, че липсват данни, поставящи под съмнение притежаваните от съдия Захарова високи професионални качества, както и че същата отговаря в пълнота на законовите изисквания за заемане на длъжността председател на Върховния касационен съд.

Съдия Захарова заяви, че е запозната с представения Доклад и няма възражения по него.