Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

КЗК ще проучва конкурентната среда на пазара на електронна търговия с потребителски стоки и услуги

В контекста на бързо развиващата се цифрова икономика, имаща особено важна роля в условията на пандемията, причинена от разпространението на коронавирус (Covid-19), се наблюдава нарастваща социална и икономическа значимост на електронната търговия. В обхвата на цифровата икономика са включени всички икономически процеси, транзакции, взаимодействия и дейности, които се базират на цифрови технологии.В тази връзка Комисията си постави като основен приоритет през 2020 г. и 2021 г., извършването на мониторинг върху цифровите пазари.

Наблюденията показаха, че електронната търговия с потребителски стоки и услуги заема все по-важно място в обществения живот и търпи осезаемо развитие. Това поражда необходимост от насочване на фокуса на Комисията именно в този сектор с цел да се получи информация за функционирането на този иновативен пазар, влиянието на пазарните сили върху поведението на участниците на него, както и информация за  пречките пред конкуренцията и ефектите, свързани с разрастването на електронната търговия.

Подобен анализ ще даде на КЗК детайлна представа за развиващите се към момента пазарни процеси и за нуждата от предприемане на евентуални допълнителни инициативи и мерки от страна на Комисията, които да подпомогнат конкурентния процес и да допринесат за правилното развитие на пазарната среда, в полза на потребителското благосъстояние.

Извършването на секторен анализ на пазара на електронна търговия в България би било естественото продължение на поставения годишен приоритет на Комисията. Това е част от навременния ѝ отговор към актуалните пазарни тенденции, предвид необходимостта от преструктурирането на икономиката и цифровия преход на страната.

В рамките на законовите си правомощия, КЗК ще изиска актуална информация от компетентните държавни органи, съответните браншови организации и участниците на пазара. Социално-икономическата значимост на този сектор изисква детайлно и отговорно проучване, поради което КЗК призовава обществеността и бизнеса за активно съдействие и за предоставяне на информация и данни във връзка с настоящото производство.