Висш съдебен съвет

Магдалена Станчевска оглави Окръжен съд – Ловеч

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Магдалена Станчевска за административен ръководител – председател на Окръжен съд – Ловеч. Тя има над 23 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Кариерата ѝ започва като съдия в Районен съд – Ловеч в периода 14.09.1998 г. – 02.05.2000 г., след което е заместник-председател на съда до встъпването на 01.11.2000 г. като съдия в Окръжен съд – Ловеч. От 01.04.2015 г. и към настоящия момент тя е заместник-председател на Окръжен съд – Ловеч. Кандидатурата ѝ за административен ръководител е подкрепена от Общото събрание на съдиите.

Съдия Станчевска мотивира участието си в процедурата със своя дългогодишен опит като съдия и като заместник на административния ръководител – част от успешен ръководен екип на Окръжен съд – Ловеч. Основната ѝ управленска цел е запазване на добрите практики и внедряване на нови такива за срочно, професионално и прозрачно правораздаване, основано на върховенството на закона. Магдалена Станчевска посочва като предизвикателства пред съда динамично променящото се законодателство, въвеждането на нови компютърни и информационни технологии и изискванията на обществото към съдебната система. Нейни приотирети са също повишаването на квалификацията и мотивацията на съдиите, съдебните служители и съдебните заседатели, отстояването на независимостта на съдебната власт и на отделните съдии, както и повишаването на доверието на обществото към съда и постигане на високо ниво на прозрачност.

Акцент в управленската ѝ стратегия е засилването на ролята на Общото събрание на съда, като гаранция за доброто му управление, контрол на законосъобразното и ефективно изразходване на бюджетните средства и поддържането на материално-техническата база. Мерките за тяхното постигане предвиждат справедливо и равномерно разпределение на делата между съдиите, като се извършва периодичен анализ на постъпващите дела, при обсъждане на разпределението на магистратите по отделения от Общото събрание на съдиите, както и като се попълни щатът на съда. Кандидатът обръща внимание на прилагането на дисциплиниращи мерки спрямо страните, свидетелите и вещите лица, както и спрямо съдебните служители в случаи на несвоевременно връчване на съдебни книжа. Ангажира се с осъществяване на постоянен контрол в районните съдилища в съдебния район по отношение на срочното приключване на делата, както и за обсъждане на всяко шестмесечие на отводите и самоотводите в съдебния район.

Въпроси към кандидата поставиха Вероника Имова, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова – членове на ВСС, относно работата на съда с Единната информационна система на съдилищата и възникващите проблеми, за работата на модула „Натовареност“ в нея и как да бъде усъвършенстван, както и за реакциите на Окръжен съд- Ловеч при засягане на независимостта или натиск върху съдии или съда.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Станчевска заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Даниела Марчева, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева – членове на ВСС. Изразена бе благодарност към досегашния председател на Окръжен съд – Ловеч, и бе отбелязан приносът на кандидата като негов заместник за създадените оптимални условия за работа. Посочено бе, че с назначението се осигурява приемственост в развитието на съда. Обърнато бе внимание на професионалните, нравствени и лични качества на съдия Станчевска, на нейния богат административен опит и ангажираност с проблемите на съдиите, на активното ѝ участие в работни групи и на умението ѝ за работа в екип.