сгс

Шефът на СГС призна иск на съдия за неизплатен бонус

Председателят на Софийския градски съд (СГС) Алексей Трифонов призна иск на съдия за неизплатено допълнително трудово възнаграждение (ДТВ). Това става ясно от решение на Административен съд София-град (АССГ), който уважи иска за 3542 лв. на Любка Голакова по чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общини за вреди (ЗОДОВ). Това е поредното решение, с което АССГ отменя отказ на шеф на столичен съд да изплати коледен бонус на магистрат заради висяща с години дисциплинарка.

Разликата в конкретния случай е в процесуалното поведение на председателите на Софийския районен съд (СРС) Александър Ангелов и на СГС Алексей Трифонов. Докато Ангелов оспорва исковете по ЗОДОВ като сочи, че евентуалното осъждане на СРС да заплати каквито и да било имуществени вреди означава, че АССГ е влязъл в правомощието на ръководителя на СРС (виж повече тук), то Трифонов признава изцяло основанието и размера на иска, сочи Лекс.

Началото

На 21 ноември 2019 г. Пленумът на Висшия съдебен съвет разрешава на административните ръководители да раздадат коледни премии, като размерът им трябва да бъде съобразен с утвърдения бюджет. На 10 декември с.г. шефът на СГС издава заповед за определяне на допълнително трудово възнаграждение на съдиите в размер на една основна заплата и парите за ранг. Със същото разпореждане от списъка с тези, които трябва да получат бонуси, са изключени магистратите с висящи дисциплинарни производства.

Такъв е случаят на Любка Голакова. През 2017 г. тогавашният председател на СГС Калоян Топалов иска нейното уволнение (по онова време тя работи в СРС) заради драстични забавяния по 696 дела за периода от юли 2011 г. до ноември 2016 г., като посочи, че към 10 януари 2017 г. общият брой на просрочените ѝ дела е 126.

Няколко дни по-късно и ИВСС внася предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Голакова за системно неспазване на сроковете и за действия и бездействия, които водят до неоправдано забавяне на дела, като се позовава на резултатите от същата проверка.

На 18 юли 2017 г. Съдийската колегия образува дисциплинарно производство като обединява двете предложения. През октомври 2017 г. се сменя съставът на колегията и новите членове поемат разглеждането на висящите дисциплинарки.

На 19 януари 2021 г. СК на ВСС прекрати частично производството срещу Любка Голакова поради изтекла давност, но ѝ намали заплатата с 10% за 6 месеца за 126-те дела, просрочени към 10 януари 2017 г. Тя обжалва пред Върховния административен съд. През лятото на тази година ВАС на свой ред отмени наказанието заради неоправдано забавяне на дисциплинарното производство срещу нея (виж повече тук). В момента делото е висящо пред петчленен състав на ВАС.

Без спорове на страните пред АССГ

Междувременно Голакова атакува в съда заповедта на председателя на СГС, с която е лишена от коледен бонус за 2019 г. През март т.г. АССГ я отмени. Съдийката предяви иск по ЗОДОВ, като претендира за обезщетение за имуществени вреди в размер на 3542 лева – 3342 основна заплата и 200 лева за ранг.

По време на делото шефът на СГС Алексей Трифонов е изпратил писмено становище, с което е признал основанието на иска и е потвърдил, че размерът на вредите отговаря на размера на допълнителното трудово възнаграждение за 2019 г. Трифонов е посочил още, че към момента не може сам да изплати ДТВ за 2019 г., защото бюджетната година е приключила, а средствата за премии се начисляват и изплащат в рамките на одобрения за същата година съдебен бюджет.

АССГ изцяло уважава иска. Съдът отбелязва, че са налице и трите кумулативни предпоставки, за да бъде приет за основателен – наличието на отменен като незаконосъобразен административен акт, в случая заповедта на Трифонов, с която лишава Голакова от ДТВ; от това е настъпила имуществена вреда за съдийката и има пряка причинно-следствена връзка между двете събития. „Няма данни и не се твърди от никоя от страните през 2019 г. председателят на СГС да е бил утвърдил свои допълнителни критерии за определяне на конкретен размер на ДТВ за 2019 г. за съдиите от СГС (т.е. няма данни размерът да е бил определян за всеки съдия от СГС според приноса му през 2019 г., нито има данни или се твърди ищцата да е имала принос – различен от този на останалите съдии от СГС). От писменото становище на ответника и приложената към него справка се потвърждава, че за 2019 г. на ищцата е следвало да се изплати ДТВ в размер, какъвто тя самата сочи в исковата молба (формиран от индивидуалната ѝ заплата и възнаграждението ѝ за ранг за ноември 2019 г.)“, казва АССГ в мотивите си и осъжда СГС да изплати на Любка Голакова претендираното обезщетение.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.