Висш съдебен съвет

Назначиха 31 кандидати на длъжност „съдия “ в административните съдилища

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 186а, ал. 4, във връзка с чл. 160 от Закона за съдебната власт, назначи класираните кандидати за заемане на 31 свободни длъжности „съдия“ в 12 административни съдилища, съгласно обявения конкурс с решение на СК, считано от датата на встъпване в длъжност Поради попълване на местата, съдийската колегия прекрати гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в административните съдилища.

Решенията подлежат на обжалване в 7-дневен срок от обявяването им пред Върховния административен съд.

Конкурсът е проведен от конкурсната комисия на два етапа – писмен и устен изпит, съобразно разписаните в ЗСВ и в Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт правила.

До участие са допуснати 302-ма кандидати, от които 231 са се явили на писмения изпит. От тях 99-ма са допуснати до устен изпит, който е издържан от 91 кандидати.

Въз основа на цялата конкурсна документация, Комисията по атестирането и конкурсите е приела, че конкурсната процедура е проведена при спазване на разпоредбите на ЗСВ и Наредба № 1/09.02.2017 г., поради което е предложила на съдийската колегия да проведе гласуването по поредността на класирането и да назначи класираните кандидати на свободните длъжности в административните съдилища до попълване на местата, за които е обявен конкурсът.