Висш съдебен съвет

Дисциплинарка на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да укаже на вносителя на трите предложения, за образуване на дисциплинарното производство срещу Мария Николова и Димитър Петров – прокурори в Специализираната прокуратура, и срещу Нели Славова – прокурор в Софийска районна прокуратура, командирована в Специализираната прокуратура, за допуснати дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 и 4 от Закона за съдебната власт, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да отстрани нередовността на така направените предложения, като приложи всички доказателства, относими към твърдените факти, с които разполага.

След разглеждане на направените предложения от министъра на правосъдието, Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“ към Прокурорската колегия на ВСС, констатира, че те са направени от компетентен орган, съгласно разпоредбата на чл. 312, ал. 1, т.4 ЗСВ, в тях се съдържа изложение на фактическите обстоятелства с правна квалификация на изброените нарушения, но в предложенията не са приложени доказателства, относими към твърдените факти.