Висш съдебен съвет

ВСС определи степента на натовареност на прокуратурите по места и допълнителното възнаграждение

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, определи степен Изключително натоварени за окръжните прокуратури в градовете Русе, Сливен и Пловдив, и за районните прокуратури в градовете Ямбол и Шумен.

Степен Високо натоварени е определена за окръжните прокуратури в градовете Благоевград, Търговище, Хасково, София, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Бургас, Стара Загора, Шумен, Монтана, Разград, Кюстендил, Кърджали, Габрово и Софийска градска прокуратура, и за районните прокуратури в градовете Сливен, Пловдив, Силистра, Видин, Добрич, Самоков, Русе, Пазарджик, Стара Загора, Търговище, Монтана, Хасково, Враца, Кърджали, Ихтиман, и Софийска районна прокуратура. Степен „Натоварени“ е определена за Военно-окръжните прокуратури в градовете София, Пловдив и Сливен, за окръжните прокуратури в градовете Велико Търново, Смолян, Силистра, Видин, Пловдив, Сливен, Враца, Ямбол, Перник, Добрич и Варна, и за районните прокуратури в градовете Варна, Плевен, Сливница, Благоевград, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Своге, Разград, Бургас, Перник, Ботевград, Етрополе, Смолян, Велико Търново, Костинброд и Пирдоп.

За окръжните следствени служби при окръжните прокуратури, степен „Изключително натоварени“ е определена за окръжните следствени отдели в Окръжните прокуратури в градовете София, Благоевград и Силистра.

Степен „Високо натоварени“ е определена за окръжните следствени отдели в окръжни прокуратури в градовете Русе, Велико Търново, Бургас, Пловдив, Враца, Ямбол, Сливен, Кърджали, Монтана, Стара Загора, Разград, Габрово и Добрич.

За „Натоварени“ са определени окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури в градовете Перник, Търговище, Варна, Кюстендил, Хасково, Смолян, Плевен, Видин и Окръжен Следствен отдел в Софийска градска прокуратура.

Степен „Изключително натоварени“ е определена за Апелативна прокуратура – София, Апелативна прокуратура – Велико Търново и Апелативна прокуратура – Пловдив.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 9, ал. 4 от Правилата за определяне и изплащане на допълнителни възнаграждения на прокурори и следователи по реда на чл. 233, ал. 6, изр. първо от Закона за съдебната власт (Правилата), и по предложение на главния прокурор на Република България, определи степен „Изключително натоварени“ за Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, и за Националната следствена служба.

На основание чл. 10, ал. 1 от Правилата, размерът на допълнителното трудово възнаграждение за прокурорите и следователите в изключително натоварените органи е в размер на 2,7 основни месечни възнаграждения, за високо натоварените органи е в размер на 2,3 основни месечни възнаграждения, за натоварените органи е в размер на 1,5 основни месечни възнаграждения.

Съгласно чл. 9, ал. 2 от Правилата, изключително натоварени са органите, които по всички критерии, посочени в чл. 6, чл. 7 и чл. 8 имат степен на натовареност над средното ниво за страната. Високо натоварени са органите, които са над средното ниво за страната по три и повече показатели. Органите, които са по един и повече показатели над средното за страната ниво се приемат за натоварени.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изпраща решението си на Комисия “Бюджет и финанси” към Пленума на Висшия съдебен съвет, за съгласуване, с оглед финансовото обезпечение за допълнителните възнаграждения на прокурорите и следователите по реда на чл. 233, ал. 6, изр. първо от Закона за съдебната власт.