всс

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи избора за административен ръководител – председател на Районен съд – Козлодуй за 14 декември 2021 г.

Допуснатите кандидати са Адриана Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй и Жаклин Димитрова – Алексиева – и.ф. административен ръководител на Районен съд – Козлодуй. Мотив за отлагане провеждането на процедурата е депозирана молба от 11 ноември 2021 г. във Висшия съдебен съвет от Адриана Добрева – съдия в Районен съд – Козлодуй, за невъзможност да се яви на изслушване.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение възражението на Елена Николова – съдия в Районен съд – Варна срещу изготвената комплексна оценка за атестиране за придобиване статут на несменяемост – „много добра" с цифрово изражение – 94 точки.

Възражението е срещу намаляване на общата й оценка на 94, като това е намаляване с две точки по критерия „Правни познания и умения за прилагането им“, с две точки по критерия „Умения за анализ на правнорелевантните факти“, с една точка по критерия „Администриране на дела и жалби, подготовка за съдебно заседание“ и с една точка по критерия „Брой необжалвани от подлежащите на обжалване съдебни актове; потвърдените обжалвани съдебни актове; отменените или обезсилени съдебни актове, изцяло или частично, и основанията за това“.

Колегията, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост с комплексна оценка от атестирането „много добра" с цифрово изражение – 94 точки, и така Елена Николова – съдия в Районен съд – Варна, придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да спре производството по дисциплинарно дело № 3 от 2021 г. по описа на ВСС, до приключване на производството по гр. дело № 40046 от 2021 г. по описа на Софийски районен съд, с окончателен съдебен акт.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди запитване от председателя на Специализирания наказателен съд относно професионалния статус на съдия Елена Попова, във връзка с назначаването й в Европейската прокуратура като европейски делегиран прокурор. Обсъдена бе и изисканата допълнителна информация за разпределените на съдия Елена Попова дела, както и данни относно това на какъв етап се намират те. Справката сочи, че към 8 ноември 2021 г., съдия Попова има 6 неприключили дела на XVI състав и 1 на XIV, по което е член на разширен състав.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно реши, че Елена Попова – съдия в Специализирания наказателен съд не следва да бъде освобождавана от заеманата длъжност и се обедини около мнението, че не е от правомощията на колегията да изразява становище относно движението, преразпределението и приключването на съдебните производства, за които е даден ход на съдебното следствие, а това е в правомощията на административния ръководител на съда.

Целесъобразно е административният ръководител на съда да поиска разрешение на европейския главен прокурор, съгласно чл. 4, параграф 1 от Решение на колегията на Европейската прокуратура от 29 септември 2020 г. за установяване на правила относно условията за работата на европейските делегирани прокурори.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране на Добринка Кирева – съдия в Районен съд – Свиленград, Христо Лазаров – съдия в Апелативен съд – София и Палма Тараланска – Петкова – съдия в Окръжен съд – Русе, като прие комплексна оценка от атестирането „много добра“.

Свилен Иванов Жеков – съдия в Районен съд – Стара Загора е повишен на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението.