надеежда белчева

Надежда Белчева e зам.-районен прокурор на Стара Загора

В Районна прокуратура – Стара Загора се проведе тържествена церемония по встъпване в длъжност на Надежда Белчева като заместник-административен ръководител. Тя е назначена с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Надежда Белчева има 21 години стаж като прокурор. До момента е била ангажирана с различни инициативи в Районна прокуратура – Стара Загора като въвеждане на международните стандарти за изслушване на деца – жертви на престъпления, в т. нар. „синя стая“, осъществяване на Образователната програма на ВСС и др.

Административният ръководител на Районна прокуратура – Стара Загора Таня Димитрова и колегите пожелаха на Надежда Белчева успешна и пълноценна професионална реализация.