вкс

Насрочени за разглеждане дела с обществен интерес във ВКС до края на ноември

Насрочени за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на ноември тази година:

Наказателно дело срещу Ивелин Ц. за изнасилване и убийство през 2016 г. в Троян, І наказателно отделение, докладчик: Елена Каракашева.

Делото е образувано по жалби на подсъдимия Ивелин Ц. и на неговия защитник срещу решение на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдена присъда на Окръжен съд – Ловеч.

С първоинстанционната присъда подсъдимият е признат за виновен в това, че в Троян, в гориста местност в махала „Расташка“, при условията на опасен рецидив, се съвкупил с П. Г. от Троян, като я лишил от възможност за самоотбрана, връзвайки ръцете ú с въже, и като я принудил със сила, притискайки я по гръб към земята, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години. Със същата присъда Ивелин Ц. е признат за виновен и в това, че при условията на опасен рецидив, с цел да бъде прикрито друго престъпление – изнасилването на П. Г., умишлено я умъртвил чрез удар върху дясната слепоочна кост с дръжка на газов пистолет, за което му е наложено наказание „доживотен затвор“.

На подсъдимия е определено едно общо най-тежко наказание – „доживотен затвор“. Ивелин Ц. е осъден да заплати на гражданския ищец и частен обвинител сумата от 150 000 лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на престъплението.

В жалбата, депозирана от подсъдимия, е заявено основанието по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наложеното наказание. С жалбата, подадена от служебния защитник, са ангажирани всички основания за проверка по чл. 348, ал. 1 от НПК, като се иска отмяна на атакуваното решение и връщане на делото за ново разглеждане.

Наказателно дело срещу Мария В. и Свилен В. – дъщеря и зет на пострадалия, за убийството на 86-годишния Стефан Я. в столичния ж. к. „Люлин“ през 2018 г., ІІ наказателно отделение, докладчик: Жанина Начева.

Делото е образувано по касационни жалби от служебните защитници на подсъдимите срещу решение на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена присъдата на Софийския градски съд.

С първоинстанционната присъда Мария В. и Свилен В. са признати за виновни и осъдени за убийството по особено мъчителен начин на бащата на подсъдимата през 2018 г. – няколко дни, след като той сигнализира институциите, че трите му внучки са държани заключени с години в апартамента и не посещават училище. На Мария В. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 18 години, а на Свилен В. – наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години.

С касационната жалба на Свилен В. се заявява касационното основание явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска изменение на въззивното решение и намаляване на наложеното наказание, респективно – прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление.

С касационната жалба на Мария В. се заявяват касационните основания нарушение на материалния закон, съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска оправдаването на подсъдимата.

Наказателно дело срещу бившия директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Янчо Я. за длъжностно престъпление, ІІ наказателно отделение, докладчик: Биляна Чочева.

Делото е образувано по жалба на Янчо Я. срещу решение на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С присъда на Специализирания наказателен съд подсъдимият Янчо Я. е признат за виновен в това, че в София, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно обществено положение – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), е нарушил служебните си задължения, като издал заповед, в която включил в разпределението на допълнителната квота за улов на калкан за 2014 г. риболовен кораб, собственост на „Капитан Зет“ ЕООД, въпреки липсата на законови предпоставки за това, с цел да набави за фирмата „Капитан Зет“ облага, която се изразява във формалното спазване на условията по Закона за рибарството и аквакултурите, за да бъде издадено Специално разрешително за улов на калкан за 2014 г.; формалното спазване на специфичните критерии по Националната схема за изваждане от експлоатация на кораби от българския черноморски риболовен флот за кандидатстване за получаване на парично обезщетение по мярката „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“, както и да бъде получено обезщетение за скрапиране на риболовен кораб под формата на безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз (85%) и от бюджета на Република България (15%), като от това може да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се в уронване на авторитета и доверието на гражданите към ИАРА и към длъжностните лица в тази агенция.

Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години. Подсъдимият е оправдан по обвинението, че умисълът му е обхващал и точната сума на финансовото обезщетение – 59 830,79 лв. Със същата присъда служител на ИАРА в гр. Бургас е признат за виновен за това, че при условията на продължавано престъпление съставил 5 неистински частни документа, като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева.

С обжалваното решение на АСНС присъдата е изменена, като Янчо Я. е признат за невиновен да е извършил престъплението чрез нарушаване на служебни задължения по Закона за администрацията; изразът „отговорно обществено положение“ при така извършеното от подсъдимия престъпление е постановено да се счита за „отговорно служебно положение“; на Янчо Я. е наложено наказание „лишаване от право да заема държавна длъжност, свързана с ръководство и управление на човешки и материални ресурси“ за срок от 4 години.

С касационната жалба на подсъдимия са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК, като направените при условията на алтернативност искания са за отмяна на атакуваното решение и оправдаване на Янчо Я., отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане или изменяване на решението, като бъде намалено наложеното на подсъдимия наказание.

Наказателно дело срещу Валентин М. за причиняването, след сбиване, през 2017 г. на смъртта на 18-годишния Алекс А. от Бяла), ІІІ наказателно отделение, докладчик: Красимира Медарова.

Делото е образувано по протест и по жалба на частните обвинители и граждански ищци срещу решение на Апелативен съд – Велико Търново, с което е изменена присъда на Окръжен съд – Русе.

Делото ще се гледа за трети път от ВКС.

С присъдата на Окръжен съд – Русе Валентин М. е признат за виновен в това, че в Бяла умишлено умъртвил Алекс А., като деянието е извършено по хулигански подбуди и смъртта е настъпила на 15 юли 2017 г. Подсъдимият е осъден на „лишаване от свобода“ за период от 20 години, както и да заплати на гражданските ищци и частни обвинители (родителите на пострадалия) по 100 000 лв. на всеки от тях – обезщетение за неимуществени вреди.

Апелативен съд – Велико Търново изменя присъдата, като преквалифицира деянието на подсъдимия на причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена лека телесна повреда. Съдът намалява наложеното наказание от 20 години на 3 години „лишаване от свобода“. В останалата част присъдата е потвърдена.

ВКС отменя въззивното решение поради необходимостта от изслушване на комплексна съдебно-медицинска експертиза с участие на физик и връща делото за ново разглеждане от друг състав от стадия на разпоредително заседание.

С решение на апелативния съд се намалява наказанието от 20 години на 4 години „лишаване от свобода“. В останалата част присъдата е потвърдена.

С решение от 21 юли 2020 г. ВКС отменя и второто въззивно решение поради липса на проявена активност от съда да събере доказателства за поведението на пострадалия непосредствено преди инцидента.

В изпълнение на указанията на ВКС Апелативен съд – Велико Търново постановява ново решение. С него налага на подсъдимия наказание от 4 години и 6 месеца „лишаване от свобода“.

В касационния протест са посочени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК – допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

В касационната жалба са посочени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 2 от НПК – нарушение на закона, допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Наказателно дело срещу Божидар А. и Иван К. за предумишленото убийство с користна цел на митническия инспектор от Пловдив Георги Д., застрелян през жилището му през 1999 г., І наказателно отделение, докладчик: Мина Топузова

Делото е образувано по касационни жалби от Божидар А. и Иван К. срещу решението от 16.04.2021 г. по в.н.о.х.д. № 57/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив.

С присъда на Окръжен съд – Пловдив са признати за виновни:

– Божидар А. за това, че в съучастие като извършител с Евгений М. (починал) и с Иван К. – подбудители, предумишлено и с користна цел умъртвил Георги Д., поради което му е наложено наказание „доживотен затвор“;

– Иван К. за това, че като подбудител и помагач в съучастие с Божидар А. и с Евгений М. умишлено е склонил Божидар А. да извърши престъпление с користна цел – предумишлено да умъртви Георги Д., поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години и 6 месеца.

С решението на Апелативен съд – Пловдив присъдата е изменена в частта, с която двамата подсъдими са признати за виновни в многостепенно поръчителство и с починалия Евгений М., като съдът ги признава за невинни за това да са действали и в съучастие с Евгений М. В останалата част присъдата е потвърдена.

В касационните жалби се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, както и явна несправедливост на наложените наказания. Прави се искане за оправдаване на подсъдимите, алтернативно – отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане или намаляване на размера на наложените наказания.

Наказателно дело срещу Ивелина Б., Божидар В., Валери М. и Палма И. за взривовете в завода за боеприпаси „Миджур“ край Горни Лом през 2014 г., при който загиват 15 души), ІІ наказателно отделение, докладчик: Димитрина Ангелова

Делото е образувано по касационен протест и касационна жалба от частния обвинител Димитър Д. срещу решението на САС, с което е потвърдена присъдата на Окръжен съд – Видин.

С присъдата всички подсъдими за взривовете в завод „Миджур“ през 2014 г., при който загиват 15 души, са признати за невиновни и оправдани по повдигнатите им обвинения – Ивелина Б. в качеството ú на директор на Дирекция „Международно-контролирана търговия и сигурност“ при Министерството на икономиката, Божидар В. в качеството му на началник на Отдел „Контрол върху общоопасните средства“ в Дирекция „Охранителна и пътна полиция“ при Главна дирекция „Охранителна полиция“, Валери М. в качеството му на проектант „Минно дело, геология и екология“ и Палма И. в качеството ú на инспектор „Здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност“ в завод „Миджур“.

В касационния протест се изтъкват доводи за процесуални нарушения и нарушения на материалния закон, като се прави искане за отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане.

В касационната жалба се изтъкват доводи за допуснати нарушения на материалния закон и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Прави се искане за отмяна на решението и връщане на делото за доразследване на прокуратурата.