Делта гард - протести - 2 септември 2020

Издадена е заповед за отнемане на лиценза на частна охранителна фирма

От ГДНП на 4 ноември е издадена заповед за отнемане на притежаваните лицензи за извършване на частна охранителна дейност на „Делта Гард“ ЕООД. На същата дата, за издадената заповед и за възможността да получи препис от заповедта,  е уведомен управителят на дружеството. Тя е връчена на 5 ноември и от тая дата тече 14-дневен срок за обжалване пред АС.

Процедурата по отнемане на лиценза е открита на 14 октомри 2021 г. Основанието за започванено й е посочено в чл. 49, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 47, т. 5, б. „б” от Закона за частната охранителна дейност.