Висш съдебен съвет

Публикуваха Доклад-оценка на действащата нормативна уредба, касаеща съдебните заседатели

На интернет сайта на Висшия съдебен съвет са публикувани Доклад-оценка на действащата нормативна уредба, касаеща съдебните заседатели, както и Доклад-оценка на практиката на страни членки на ЕС по отношение на осигуряване на реално обществено участие, етичните правила, съблюдавани от съдебните заседатели и декларирането на наличие/липса на конфликт на интереси, изготвени в изпълнение на Дейност 1 по проект № BG05SFOP001-3.007-0001 „Осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

Автор на докладите е Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ – изпълнител на Дейност 1 по проекта. Въз основа на тях ще бъдат направени конкретни предложения за осигуряване на реално обществено участие в правораздаването чрез института на съдебните заседатели, за актуализиране на Етичните принципи и правила за тяхното поведение и ще бъде изготвен проект на унифицирана декларация за наличието/липсата на конфликт на интереси. Предвижда се и провеждане на обществено обсъждане, с цел насърчаване сътрудничеството между граждани, бизнес и неправителствени организации, магистрати, съдебни служители и съдебните заседатели при формулирането на политиките и предложенията за законодателни промени, касаещи техния статут и дейност.

При оценката на действащата нормативна уредба са анализирани процедурата и общественото участие при определяне на съдебни заседатели, разходите за тях и получените сигнали за конфликт на интереси, като е проведено и анкетно проучване сред съдебни заседатели, административни ръководители на съдилища, съдебните служители, общински съвети и комисиите, участващи в техния подбор и избор. Направени са изводи и препоръки за усъвършенстване института на съдебните заседатели по отношение – критериите за кандидатстване; изискуемите документи; процедурата за избор; продължителността и последователността на мандатите; техните права, задължения, обучение, квалификация и възнаграждения. Отправено е предложение за актуализиране и осъвременяване на действащите Етичните правила и са посочени примери за добри практики, които могат да бъдат използвани при разработването на декларация за конфликт на интереси.

Оценката на практиката в ЕС се основава на проучване на 8 страни-членки на ЕС със сходни на нашата система за избор на съдебни заседатели, като допълнително са разгледани практиките в още три държави, в които функционира жури. Анализирани са процедурите за определяне на съдебните заседатели, вкл. критериите за техния избор, изключване или освобождаване. Идентифицирани са модели и методологии, приложими за България, направена е оценка на разходите за съдебни заседатели в тези страни и са проучени техните правата и  задълженията, в т. ч. спазване на етични правила и недопускане на конфликт на интереси, както и тяхното заплащане – възнаграждения, обезщетения и покриване на разходи.