КПКОНПИ

КПКОНПИ „ужили“ бившия кмет на Созопол със 145 000 лева

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прие решение за установяване на конфликт на интереси за бившия кмет на Община Созопол Панайот Рейзи (мандат 2015 – 2019 година).

Производството е започнало по сигнал, както и с постановление от орган на съдебната власт за това, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, Рейзи е разходвал общински средства в полза на Сдружение „Футболен клуб Созопол“, на което е бил председател на Управителния съвет от 6 март 2009 г. до 21 април 2019 г. 

В писмено становище пред КПКОНПИ, представено чрез адвоката му, Панайот Рейзи е посочил, че няма налице икономическа или политическа зависимост между него и спортния клуб, както и че не е получавал възнаграждение от членството си в сдружението. Твърди още, че решенията са на Общинския съвет, а той като кмет е бил длъжен да ги изпълни.

В хода на проверката е установено, че Панайот Рейзи е подписал лично 6 преводни нареждания за изплащане на субсидии от общинския бюджет „Футболен Клуб Созопол“ в общ размер на 145 000 лева. Обстоятелството, че кметът е член на Управителния съвет и представляващ сдружението, налага извода за наличие на частен интерес по смисъла на ЗПКОНПИ. Частният интерес се изразява в получаване на облага от страна на спортното сдружение (под формата на помощ и подкрепа) и влияе върху изпълнението на служебните правомощия на лицето, заемащо висша публична длъжност.

Според ЗПКОНПИ, щом разходването е извършено в интерес на юридическо лице с нестопанска цел, ирелевантен става фактът, че не е получавано възнаграждение. Правилното и законосъобразно поведение би било, преди подписването на преводните нареждания, Панайот  Рейзи да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие по служба, и съответно да го делегира на свой заместник, което същият не е извършил.

На Рейзи е наложена глоба в размер на 5000 лв. и е отнета сумата от 145 000 лв., представляваща размера на субсидията, разпределена на СНЦ „Футболен клуб Созопол“.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицето, посочено по-горе – Панайот Рейзи, приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила.