вкс

ВКС бе образувано тълкувателно дело по въпроси, свързани с приложението на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

С разпореждане на и. ф. председател на Върховния касационен съд (ВКС) бе образувано Тълкувателно дело № 4/2021 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС на тълкувателно решение по въпросите:

1) Представляват ли „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период?

2) Следва ли ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?

Тълкувателното дело е образувано след постъпили искания от министъра на правосъдието и главния прокурор и предложение от председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за постановяване на тълкувателно решение по поставените въпроси.

По отношение на първия въпрос в съдебната практика са формулирани различни становища относно съдържанието на понятието „имущество“ както като самостоятелно понятие по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), така и като елемент от понятието „значително несъответствие“ съгласно § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ.

Формирани са две становища от съдебните състави относно това кое имущество се включва в съдържанието на понятието по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ. В част от съдебните решения се приема, че правната норма има предвид придобитото имущество през целия проверяван период, а не само незаконно придобитото налично имущество в края на периода. Според други съдебни състави незаконно придобито може да е само имуществото, влязло в патримониума на проверяваното и свързаните с него лица през изследвания период, което е налично в края на този период.

Две са становищата в съдебната практика и относно имуществото, което участва при формиране на несъответствието по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ. Според първото „значителното несъответствие“ е налице, когато разликата между стойността на наличното имущество в края на периода и това в началото надхвърля стойността, определена в закона, в случая 150 000 лв., а според второто становище при определяне на „значителното несъответствие“ се взема предвид цялото придобито през проверявания период имущество, а не само наличното в края на проверявания период.

По отношение на втория въпрос също е констатирана противоречива съдебна практика. Според едното становище имуществото, придобито през целия проверяван период, е релевантно дори когато не е налично, защото подлежи на отнемане паричната му равностойност, поради което следва да участва при изчисляването на „значителното несъответствие“. Според други съдебни състави не може да се отнеме равностойността на имущество, което е преминало през патримониума на проверяваното лице, т. е. не е в негово притежание в края на изследвания период.