Конституционен съд

Разпоредби в НК и ЗДвП противоречат на Конституцията, отсече КС

„На собствениците на вещите необосновано се прехвърлят задължения на държавата за борба с престъпността, като от тях се изисква да упражняват непосредствен контрол върху държателите или ползвателите на вещите и да изпълняват характерни за държавата чрез специализираните ѝ органи превантивни действия за ограничаването на отделни видове престъпни посегателства“ – това е един от мотивите в Решение № 12 от днес, 30.09.2021 г. на Конституционния съд, което гласи:

Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 234г, ал. 3, в частта „независимо чия собственост е”, на чл. 242, ал. 8, в частта „и когато не е собственост на дееца”, на чл. 280, ал. 4, в частта „или му е предоставено доброволно” и на чл. 281, ал. 3, в частта „или му е предоставено доброволно” от Наказателния кодекс (обн. ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., посл. изм. ДВ, бр. 9 от 2.02.2021 г.).

Решението e прието единодушно с 11 гласа. Конституционното дело е образувано на 4 юни 2021 г. по искане на омбудсмана на Република България Диана Ковачева.

Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 7/2021 г., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 143, ал. 1, предл. второ от Закона за движение по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.) и §63 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.).

Решението е прието единодушно с 11 гласа.