Висш съдебен съвет

ИВСС ще проверява в 36 високонатоварени съдилища допълнителните пари на съдии

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възложи на Инспектората към Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 10 от ЗСВ, да извърши проверка за периода от 01.01. до 31.12.2020 г. в срок до 15.11.2021 г. в 36 изключително и високо натоварени съдилища, във връзка с определяне и изплащане на  допълнителни трудови възнаграждения на съдии по реда на чл. 233, ал. 6, изр. първо от ЗСВ. Решението е предизвикано от разнородната практика при прилагането на правилата уредени в ПАС за образуване и администриране на делата в районните и окръжните съдилищата, и цели проверка на достоверността и редовността на статистическите данни в отчетите за 2020 г. Въз основа на получените резултати ще бъде прието решение за разпределяне на заложените в бюджета за 2021 г. средства за допълнителни трудови възнаграждения на съдиите по реда на чл. 233, ал. 6, изр. първо от ЗСВ. Съгласно приетите от Съдийската колегия и действащи към момента правила са възприети три показателя, определящи степента на натовареност на съдилищата – постъпили, свършени и свършени със същностен акт дела през съответния отчетен период.

Проверявани ще бъдат Апелативен съд – София, окръжните съдилища в градовете Варна, Бургас, Видин и Сливен, Софийски градски съд, административните съдилища в градовете Враца, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, Стара Загора и София-град, районните съдилища в градовете Ардино и Айтос, Брезник, Берковица, Бургас, Ихтиман, Кърджали, Лом, Мадан, Малко Търново, Момчилград, Несебър, Нова Загора, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Смолян, Царево, Чепеларе, Чирпан.

Проверката ще бъде обхваща периода от 1януари-31 декември 2020 г. и ще бъде извършена въз основа на четири критерия, както следва:

–  спазване на разпоредбата на чл. 80 от Правилника за администрацията в съдилищата относно образуването на делата в съдилищата;

– спазване на разпоредбата на чл. 80, ал. 10 във връзка с повторното постъпване на въззивни жалби след прекратяване на делото в окръжните съдилища и апелативните съдилища, в.т.ч. информация за броя на делата повторно внесени и образувани под нов номер след прекратяване на съдебното производство;

– прекратените дела в рамките на 1 месец от датата на образуване на делото, както и основанието за прекратяване;

– вписаните актове в книгите за откритите заседания по чл. 44 от Правилника за администрацията в съдилищата. По този критерий проверката ще обхваща решенията по чл. 235, ал. 5 ГПК (включително неприсъствени решения и решения при признаване на иска), като не следва да се отчитат спогодби, решения по чл. 247 ГПК за поправка на ОФГ, решенията по чл. 51 ЗН, решения по чл. 250 ГПК за допълване на постановени решения, съдебни актове за изменение на решението в частта за разноските, всички решения (вкл. определения с характер на решение), които се постановяват в закрито заседание, в т.ч. информация за броя на делата. Обект на проверка ще бъдат и постановени присъди, брой постановени решения по НАХД, брой решения по чл. 78а НК, като не следва да се отчитат одобрените споразумения, в т.ч. информация за броя на делата.

Решението на Съдийската колегия ще бъде изпратено незабавно на главния инспектор на ИВСС, за изпълнение.