пожарна европроект

Пожарната е изпълнител на важен европроект по ОП „Околна среда“

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.  Дейностите по него започнаха в края на 2019 г. и е предвидено те да се изпълняват до края на май 2024 г. Бюджетът на проекта е 19 997 915.99 лв.

Заложената цел е оптимизиране на превенцията, готовността и реагирането при риск от бедствия от природен характер, каквито са наводненията, свлачищата и причинените от тях последващи бедствия. В рамките на проекта ще бъдат направени анализи и оценки на различните видове риск.

Една от основните дейности, които ще бъдат реализирани е свързана с техническото обезпечаване на националния и регионалните оперативни центрове. Предвидено е закупуването на 64 мобилни комуникационни технически системи и 1024 комплекта лични предпазни средства (защитно облекло, каска, ръкавици, обувки, колан с аксесоари и качулка). В началото на 2021 г. бяха доставени първите 32 мобилни комуникационни технически системи тип 1 (високопроходими автомобили), а през месец август – 32  мобилни комуникационни технически системи тип 2 (пикап).

Друго основно направление в проекта е изготвяне на предложение на Национален план за управление на риска от бедствия, базиран на оценка на риска, който ще отчита вероятните въздействия на промените на климата и съществуващата стратегия за адаптиране към тях.В рамките на тази дейност ще се извърши диагностика и ще се разработи пътна карта, открояваща необходимите действия за засилване на управлението на риска от бедствия и по-специално превенцията, готовността, ранното предупреждение и реагирането.

Предвидено е събиране на исторически данни за нанесени щети и загуби от бедствия и разработване на Концепция за бъдещо събиране на данни. Предстои разработването на предложение за Национален профил на риска от бедствия на България и доклад с предложение за Национален план за управление на риска от бедствия в България. Дейностите се реализират от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), след сключеното на 06.12.20219 г. Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МБВР и МВР.

Третата основна дейност на проекта е интегрирането на различните информационни локални системи, подпомагащи ранното предупреждение и оповестяване при наводнения и свлачища, в една обща система (платформа), която ще осигури предоставяне на своевременна и коректна информация към отговорните звена и органи на изпълнителната власт. Дейността включва проектиране и внедряване на софтуер за Платформа за анализиране и оценка на рисковете от бедствия, причинени от наводнения и свлачища. Ще бъде осигурен и необходимият хардуер за нейното функциониране, както, предвидено е и обучение на 330 експерти от ГДПБЗН-МВР, които да се подготвят за работа с новата система.